Drukuj

Kiedy należy wpisac do księgi podatkowej zakup towaru handlowego: w momencie otrzymania towaru czy w momencie zapłaty faktury potwierdzającej zakup towaru?

Poruszony przez Pana w zapytaniu problem dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionego wydatku na zakup towaru handlowego w dniu 29 czerwca br. (sprzedanego w tym samym miesiącu).

Kwestię dotyczącą zasad księgowania reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia - zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30 (dotyczy biura rachunkowego), niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Zapisów dotyczących pozostałych wydatków dokonuje się z zastrzeżeniem § 20 i 30, jeden raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 i 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Reasumując, zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży, a po wpisaniu jest kosztem uzyskania przychodu.

Podobne interpretacje: