Drukuj

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłatę spadkobiercom zmarłego wspólnika spółki jawnej udziału kapitałowego w oparciu o bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku firmy?

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez przedsiębiorcę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawa w sposób bardzo ogólny definiuje pojęcie kosztu uzyskania przychodów.

Sformułowanie "wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu" powinno być interpretowane w ten sposób, iż za koszt uzyskania przychodu może być uznany jedynie wydatek, który pozostaje w związku o charakterze skutkowo-przyczynowym lub gospodarczym ze źródłem przychodów. Nie stanowią natomiast kosztu uzyskania przychodu wydatki, które obiektywnie nie mogą przyczynić się do osiągnięcia przychodu z danego źródła.

Oceniając, czy występuje związek między wydatkiem a osiągniętym przychodem, należy brać pod uwagę fakt, iż aby źródło przychodów mogło przynieść przychód, musi ono istnieć. Tak więc kosztami uzyskania przychodów będą również koszty zachowania źródła przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów będą więc wszelkie wydatki, których celem jest osiągnięcie, zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów.

Zgodnie z art. 64 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

Mimo zajścia zatem wymienionych w ww. przepisie przyczyn, istnieje możliwość utrzymania bytu spółki jawnej. Wspólnicy bowiem w drodze umowy mogą tak postanowić, zamieszczając odpowiednie postanowienie w tych sprawach, lub też mogą podjąć taką decyzję później, czyli w czasie funkcjonowania spółki, zabezpieczając się w ten sposób przed możliwością rozwiązania umowy spółki. Ponadto należy podkreślić, iż mimo zajścia okoliczności o których mowa w art. 64 § 1 k.s.h. spółka trwa chociaż w umowie spółki nie zawarto takiego postanowienia. Wystarczy jednak, że wszyscy wspólnicy zawrą w tej sprawie takie uzgodnienie.

Zatem uzasadnionym jest twierdzenie, iż podstawą zachowania źródła przychodów są postanowienia spółki względnie postanowienia pozostałych wspólników co do możliwości dalszego trwania spółki w przypadkach o których mowa w art. 64 § 1 k.s.h.

Natomiast art. 65 k.s.h. reguluje wyłącznie zasady rozliczania się spółki z jej byłym wspólnikiem lub jego spadkobiercami. Powyższe rozliczenia nie mają związku z przychodem spółki.

Stanowisko, iż rozliczenie ze spadkobiercami wspólnika spółki jawnej w trybie art. 65 k.s.h. stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi interpretację rozszerzającą ww. przepisu ustawy, która nie ma –zgodnie z doktryną– zastosowania przy interpretacji przepisów prawa podatkowego

Podobne interpretacje: