Drukuj

„Czy Spółka może rozliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty najmu, eksploatacji, paliwa wynajmowanego przez nią samochodu osobowego, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz czy taką ewidencję musi prowadzić przedstawiciel handlowy, który wynajmowany samochód użytkuje?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2009r. (data wpływu do tut. BKIP 21 września 2009r.), uzupełnionym w dniu 25 listopada 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2009r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też, pismem z dnia 05 listopada 2009r. znak: IBPBI/2/423-1105/09/CzP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP 25 listopada 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka wynajęła (na podstawie umowy najmu), od zewnętrznej firmy, samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Z tytułu tego wynajmu otrzymuje fakturę za najem raz w m-cu. Wynajmowany samochód nie stanowi składnika majątku Spółki (nie jest amortyzowany przez nią).

Samochód ten został wynajęty przez Spółkę dla jej przedstawiciela handlowego, który jest wobec Spółki zewnętrzną firmą (nie jest pracownikiem Spółki). Z ww. przedstawicielem Spółka zawarła umowę dot. wynajmu przedmiotowego samochodu oraz umowę ryczałtowego rozliczania paliwa. Z tytułu tych umów każdego miesiąca przedstawiciel handlowy otrzymuje od Spółki fakturę z obciążeniem z tytułu najmu samochodu oraz fakturę w stałej kwocie za paliwo, gdyż faktury zakupu paliwa do wynajmowanego samochodu są wystawiane na Spółkę.

Od początku wynajmu jedynym użytkownikiem tego samochodu był przedstawiciel handlowy Spółki (firma zewnętrzna). Spółka nie używa i nie zamierza używać przedmiotowego samochodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może rozliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty najmu, eksploatacji, paliwa wynajmowanego przez nią samochodu osobowego, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz czy taką ewidencję musi prowadzić przedstawiciel handlowy, który wynajmowany samochód użytkuje...

Zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy samochód jest wynajmowany przez nią, a jednocześnie nigdy nie był i nie jest używany przez nią, zaś jedynym użytkownikiem tego samochodu od początku wynajmu był jej przedstawiciel handlowy (firma zewnętrzna) - ma możliwość na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczać koszty wynajmu, eksploatacji i paliwa dotyczące przedmiotowego samochodu do kosztów uzyskania przychodu Spółki - bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Wynajmowany przez Spółkę samochód jest użytkowany przez przedstawiciela handlowego - inną firmę - poza siedzibą Spółki - zatem nie jest możliwe prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w sposób przewidziany w art. 16 ust. 5 ustawy o PDOP. Nie jest bowiem możliwe kontrolowanie przez Spółkę informacji o datach i celach wyjazdów, o opisach tras przejazdu, liczbie faktycznie przejechanych kilometrów.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Przy czym zwrot „w celu” oznacza to, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od przychodu, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Zgodnie z tym przepisem na podatniku ciąży również obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 5 tej ustawy przebieg pojazdu powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy samochód osobowy jest wynajmowany przez Wnioskodawcę, a jednocześnie nie jest przez niego używany, tylko przekazywany osobie trzeciej (kontrahentowi) w drodze umowy najmu do używania, nie jest możliwe prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w sposób przewidziany w art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takim przypadku należy zaliczyć wydatki związane z wynajmem samochodu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy.

Zatem stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

Podobne interpretacje: