Drukuj

W jakiej sytuacji cena nabycia przedsiębiorstwa nie uwzględnia przejętych długów funkcjonalnie związanych z działalnością gospodarzcą zbywcy, a kiedy długi te uwzględnia?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze pismem z dnia 29.04.2004 r. Nr II-2/423/13A/2004 udzielił w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r., Nr 137, poz.926 ze zm.) „C” sp. z o.o. w Zielonej Górze, pisemnej informacji na pytanie:


„W jakiej sytuacji cena nabycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uwzględnia przejętych długów funkcjonalnie związanych z działalnością gospodarczą zbywcy, a kiedy długi te uwzględnia?”.


Pismem z dnia 24 maja 2004 r. spółka „C” w Zielonej Górze ponownie zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w tej samej sprawie o wyjaśnienie wątpliwości. W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 lipca 2004 r. spółka „C” informuje, że kilka miesięcy temu nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdzie doszło do przejęcia długów funkcjonalnie związanych z działalnością gospodarczą jej zbywcy. Przejęcie nastąpiło w ten sposób, że spółka nabywająca zobowiązała się do spłaty długów z własnych środków, w związku z czym cena nabywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa została obniżona o wartość długów.


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lipca 2004 r. w powiązaniu z wnioskami wcześniejszymi Spółki, na które organ podatkowy działając na podstawie art. 14a udzielił odpowiedzi pismem z 29 kwietnia 2004 r., podtrzymuje udzieloną odpowiedź na zapytanie prawne jak wyżej oraz uzupełnia ją w sposób następujący:


1. Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jednocześnie przejęła od zbywcy długi funkcjonalnie związane z przedsiębiorstwem. Przejęcie to było pod tytułem odpłatnym, gdyż zapłatę za przejęcie długów Spółka zrealizowała w formie potrącenia z ceny za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Potrącenie z ceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle art. 55sup2; Kodeksu cywilnego nie może oznaczać „uwzględnienia w cenie”, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z art. 55sup2; K.c. wynika, że w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania, a więc nie mogą one być uwzględnione w cenie przedsiębiorstwa, co najwyżej może tu wchodzić w grę kompensacyjne potrącenie z ceny przedsiębiorstwa wartości przejmowanych zobowiązań. Takie potrącenie jest w istocie zapłatą za przejęte długi.


2. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że spółka nabyła prawo do uwzględnienia przy ustalaniu wartości składników majątkowych (dla potrzeb ustalenia wartości firmy) wartości przejętych zobowiązań. Jednocześnie kwota odpowiadająca wartości zobowiązań, potrącona z ceny przedsiębiorstwa, stanowi dla Spółki przychód. Spłata zobowiązań nie będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu, gdyż koszt z tego tytułu pojawi się w formie amortyzowania wartości firmy, która będzie powiększona o wartość zobowiązań.Przykład:


Podobne interpretacje: