Drukuj

1. Wedle jakiej stawki spółka winna dokonywać amortyzacji form wtryskowych przyjętych do używania przed dniem 21 marca 2002 r. oraz po tej dacie? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) 2. Czy w opisanym stanie faktycznym zachodzi podstawa do zastosowania podwyższonej stawki w ramach liniowej metody amortyzacji, ze względu na to, iż wykorzystywane przez Spółkę formy wtryskowe należy zaliczyć do środków poddanych szybkiemu postępowi technicznemu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) 3. Czy biorąc pod uwagę, iż Spółka działa w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej i korzysta ze zwolnień w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w razie uznania, iż Spółka stosowała niewłaściwą stawkę amortyzacji dla wskazanych środków trwałych, zajdzie potrzeba sporządzenia korekty CIT, a jeżeli tak, to za które lata podatkowe. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 03 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia:

  • według jakiej stawki dokonywać amortyzacji form wtryskowych przyjętych do używania przed dniem 21 marca 2002 r. oraz po tej dacie,
  • czy zachodzi podstawa do zastosowania podwyższonej stawki w ramach liniowej metody amortyzacji form wtryskowych,
  • czy zachodzi potrzeba sporządzenia korekt złożonych deklaracji podatkowych,jest prawidłowe


UZASADNIENIE

W dniu 03 listopada 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. w zakresie ustalenia:

  • według jakiej stawki dokonywać amortyzacji form wtryskowych przyjętych do używania przed dniem 21 marca 2002 r. oraz po tej dacie,
  • czy zachodzi podstawa do zastosowania podwyższonej stawki w ramach liniowej metody amortyzacji form wtryskowych,
  • czy zachodzi potrzeba sporządzenia korekt złożonych deklaracji podatkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej zajmując się produkcją elementów wykorzystywanych w telefonii komórkowej, w tym elementów do samochodowych zestawów głośno mówiących oraz innowacyjnych akcesoriów do telefonów komórkowych. W tym zakresie Spółka korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z działalnością w SSE. Do produkcji plastikowych elementów swoich wyrobów Spółka wykorzystuje produkowane we własnym zakresie formy wtryskowe. Okres wykorzystywania form wtryskowych jest z reguły krótszy niż pięć lat, a w bardzo wielu wypadkach, zwłaszcza w ostatnich latach, przyjęta do używania forma wtryskowa służy do produkcji elementów plastikowych przez okres od 1 roku do 2 lat. Tak krótki okres używania form wtryskowych wynika z faktu, iż formy wtryskowe wykorzystywane są przez Spółkę do produkcji podlegających szybkiemu postępowi technicznemu podzespołów wykorzystywanych w telefonii komórkowej, której postęp wymaga od Spółki bieżącego unowocześniania technologii produkcji podzespołów, co wiąże się z potrzebą tworzenia dostosowanych do potrzeb postępu form wtryskowych.

W roku 2001 Spółka przyjęła do ewidencji środków trwałych pierwsze formy wtryskowe, klasyfikując je w grupie 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (w ramach rodzaju 800 KŚT) i przyjmując stawkę amortyzacyjną 20 %. Pojawiła się jednak wątpliwość, czy formy wtryskowe, w związku z wejściem w życie z dniem 21 marca 2002 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, nie powinny być zakwalifikowane w grupie 5, w ramach rodzaju 503 KŚT i amortyzowane po stawce 14 %.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

  1. Wedle jakiej stawki spółka winna dokonywać amortyzacji form wtryskowych przyjętych do używania przed dniem 21 marca 2002 r. oraz po tej dacie... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
  2. Czy w opisanym stanie faktycznym zachodzi podstawa do zastosowania podwyższonej stawki w ramach liniowej metody amortyzacji, ze względu na to, iż wykorzystywane przez Spółkę formy wtryskowe należy zaliczyć do środków poddanych szybkiemu postępowi technicznemu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
  3. Czy biorąc pod uwagę, iż Spółka działa w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej i korzysta ze zwolnień w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w razie uznania, iż Spółka stosowała niewłaściwą stawkę amortyzacji dla wskazanych środków trwałych, zajdzie potrzeba sporządzenia korekty CIT, a jeżeli tak, to za które lata podatkowe. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1
Zgodnie z wykazem stawek amortyzacji, zawartym w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stawką podstawową właściwą dla podgrupy 50 - „Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego" jest stawka 14%. Natomiast stawka podstawowa amortyzacji dla narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia z grupy 8 KŚT, w tym dla rodzaju 800 KŚT, wynosi 20%. W opinii Spółki, formy wtryskowe przyjęte do używania po dniu 21 marca 2002 r., czyli po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 12 lutego 2002 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, winny być zaliczone do V grupy Klasyfikacji Środków Trwałych w ramach symbolu 503 KŚT, i zasadniczo podlegać amortyzacji wedle stawki podstawowej 14%. Formy wtryskowe przyjęte do używania przed datą 21 marca 2002 r. zasadnie w opinii Kancelarii przyjęte były do ewidencji środków trwałych w ramach grupy 8, rodzaju 800 i stawka 20% amortyzacji właściwa w momencie rozpoczęcia odliczeń właściwa jest do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W związku z preferowaną przez ustawodawcę zasadą stałości raz obranej metody amortyzacji, a co za tym idzie także stałości stawki amortyzacji, brak jest w opinii Spółki podstaw do kwestionowania prawidłowości amortyzowania form wtryskowych przyjętych do używania przed dniem 21 marca 2002 r. i stosowania względem nich stawki podstawowej 20% przez cały okres amortyzacji.

Ad. 2
Niezależnie od stawki podstawowej amortyzacji określonej w załączniku nr 1 do ustawy, zgodnie z art. 16i ust. 2 pkt 3 UPDOP, podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (w zakresie wskazanych grup znajdują się także formy wtryskowe), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Ustęp 4 wskazanego artykułu stanowi, iż podatnicy mogą podwyższać stawki dla środków trwałych wymienionych w ust. 2 pkt 3 bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Z kolei ust. 6 wskazuje, iż w przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu współczynników określonych w ust. 2, należy dla poszczególnych środków trwałych stosować jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego, przyjętą z Wykazu stawek amortyzacyjnych.

W objaśnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych ustawodawca wskazał, iż przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 UPDOP, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

W opinii Spółki, zasadne jest twierdzenie, iż formy wtryskowe wykorzystywane przez Spółkę (grupa 5 KŚT) mogą zaliczać się do maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 UPDOP i że można stosować w stosunku do nich podwyższoną stawkę podatkową, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2.0. Amortyzowane przez Spółkę formy wtryskowe wykorzystywanie są do produkcji elementów maszyn/urządzeń, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, w związku z czym okres ich użytkowania jest znacznie skrócony.

Ad. 3

W przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przytoczonych powyżej argumentów, nie zajdzie potrzeba dokonywania korekty w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Amortyzacja wedle stawki 20% w odniesieniu do form wtryskowych przyjętych do używania przed dniem 21 marca 2002 r. jest od początku prawidłowa i po takiej stawce podstawowej powinna być kontynuowana do pełnego zamortyzowania środków trwałych. Nie będzie także w ocenie Spółki konieczności dokonywania korekt w odniesieniu do form wtryskowych przyjętych do używania po dniu 21 marca 2002 r., jako że stawka amortyzacji wynosząca 20% mieści się w zakresie mnożnika 2.0 stopy podstawowej wynoszącej 14%, a w odniesieniu do używanych przez Spółkę form wtryskowych w pełni dopuszczalne jest zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacji ze względu na fakt, iż wskazane środki trwałe mogą być uznane za maszyny/urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Wskazać jednakże należy, iż prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy została potwierdzona przy założeniu, iż dokonana przez Spółkę klasyfikacja form wtryskowych do poszczególnych ugrupowań Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) jest prawidłowa. Jak już bowiem wskazano w postanowieniu IBPBI/2/423-203/10/AK z dnia 03 lutego 2010 r. tut. Organ nie jest uprawniony do weryfikacji stanowiska Spółki w tym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne postanowienie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: