Drukuj

1.czy realizacja opisanych umów doprowadzi do powstania w Polsce zakładu w myśl art. 5 Umowy z dnia 18.12.1972 r. między Polską a RFN w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1975r nr 31, poz.163 ze zm., dalej: uzpo), a jeśli tak, to w którym momencie?, 2.czy dochody osiągane z tytułu realizacji kontraktu finansowane w 66% z bezzwrotnej pomocy z funduszu ISPA zwolnione są od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)?, 3.czy jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz do składania w urzędzie skarbowym deklaracji o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku, do wpłacania zaliczek miesięcznych i do złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym?

Z przedstawionego stanu wynika, że podatnik jest spółką akcyjną prawa niemieckiego (osobą prawną z siedzibą w Niemczech). W chwili obecnej realizuje na terytorium Polski dwa kontrakty:
- pierwszy na podstawie umowy, dotyczy usług doradczych, w szczególności świadczeń ekspertów w zakresie doradztwa gospodarczego i technicznego. Umowa jest realizowana głównie w Polsce, przez personel oraz podwykonawców. Usługi doradztwa wykonywane w ramach umowy świadczone są tymczasowo (przejściowo) w związku z potrzebą wsparcia polskiej spółki-córki w początkowym etapie jej działalności. Wykonanie usług odbywa się w pomieszczeniach biura .
- drugi na podstawie umowy z dnia, zawartej w związku z wygraniem przetargu na roboty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków programu ISPA w ramach projektu . Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową pompowni wraz z rurociągiem przesyłowym i systemem kanalizacji. Z funduszy Unii Europejskiej finansowane jest 66% inwestycji natomiast pozostałe 34% pochodzi ze środków finansowych Gminy . Pomoc w ramach programu ISPA 2000 ma charakter bezzwrotny i została udzielona na podstawie umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa ta jest realizowana poprzez podwykonawców jak i przy pomocy personelu . Planowany okres realizacji umowy przekracza 12 miesięcy.
Spółka rozpoczęła realizację obu w/w umów na początku 2004r. Dokonywane rozliczenia finansowe będą miały miejsce w 2004r.

Stanowisko Spółki -
1.Spółka rozpoczęła realizację usług budowlano-montażowych przy projekcie w roku 2004r. Do powstania zakładu dojdzie, jeśli okres wykonywania działalności na budowie przekroczy 12 miesięcy. Przepisy uzpo nie precyzują, od jakiego momentu należy liczyć ten termin. W praktyce opodatkowania zysków uzyskiwanych przez zakład osób zagranicznych , związanych z budową i montażem w Polsce, przyjmuje się, iż okres, w którym budowa lub montaż nie stały się jeszcze zakładem w myśl umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, powinien być liczony od dnia pierwszego wpisu osoby zagranicznej do dziennika budowy. Dziennik budowy stanowi zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane, urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Zatem od momentu dokonania zapisu w dzienniku, należy liczyć początek biegu 12 miesięcznego okresu niezbędnego dla powstania zakładu.
2. Zdaniem Spółki dochód z realizacji kontraktu Spółka korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
3.Obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej przez podatników podatku dochodowego nakłada przepis art. 9 ust. 1 ustawy opdop. Jeżeli zatem Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to zgodnie z w/w regulacją powinna prowadzić ewidencję rachunkową w/g przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zdaniem Spółki po powstaniu Zakładu na terenie Polski będzie ona miała obowiązek składania zeznań rocznych, natomiast może uzyskać zwolnienie ze składania deklaracji miesięcznych CIT-2.

Informacja udzielona przez Organ podatkowy.
ad.1 Zgodnie z art 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Umowa z dnia 18 grudnia 1972 r. pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku ( Dz.U. z 1975r. nr 31, poz.163), wprowadza odmiennie od ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zasady opodatkowania dochodów zagranicznych podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski.
Z art. 7 ust. 1 umowy wynika, że zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy “zakład” oznacza stałą placówkę w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa.Wyrażenie “zakład” obejmuje w szczególności:miejsce zarządzania,filię,budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy .

Zgodnie z komentarzem do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, określenie “placówka” obejmuje każde pomieszczenie wykorzystywane do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorstwo jest właścicielem czy najemcą lokalu, czy dysponuje nim w inny sposób. Placówka może być zatem usytuowana w pomieszczeniach innego przedsiębiorstwa, na przykład wówczas , gdy przedsiębiorstwo zagraniczne dysponuje stale pomieszczeniem lub jego częścią należącym do innego przedsiębiorcy.

Ponadto zgodnie z definicją placówka musi być “stałą”. Musi więc istnieć więź między placówką a określonym punktem geograficznym, natomiast nie ma znaczenia, jak długo przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie.
Ponieważ placówka musi być stała, zakład może istnieć tylko wówczas, gdy placówka ma określony stopień trwałości, tzn nie ma charakteru tymczasowego. Jeżeli placówka nie została zorganizowana tymczasowo, to może być uważana za zakład również wtedy, gdy istnieje przez krótki okres. Natomiast jeżeli placówka od samego początku była przeznaczona do krótkotrwałego wykorzystania, ale jest utrzymywana przez okres, który nie może być uznany za krótki, to staje się stałą placówką, a tym samym zakładem, od momentu jej utworzenia.
Ponadto aby placówka mogła stać się zakładem przedsiębiorstwo musi prowadzić za jej pośrednictwem własną działalność . Działalność ta prowadzona jest przez przedsiębiorstwo lub osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę na podstawie pełnego stosunku pracy jak również poprzez inne osoby otrzymujące instrukcje z przedsiębiorstwa (osoby zależne).
Odnosząc się do sytuacji faktycznej przedstawionej w wystąpieniu, dotyczącej umowy z 25.02.2002 r. należy stwierdzić, że realizacja tej umowy odbywa się poprzez zakład położony na terenie Polski.Umowa została zawarta na czas nieokreślony, zatem nie ma charakteru tymczasowego czy przejściowego. Wykonywanie usług odbywa się w stałych pomieszczeniach, udostępnionych przez Spółkę polską. Usługi wykonują pracownicy bądź podwykonawcy wynajęci .Realizacja umowy w warunkowej wyżej przedstawionych powoduje powstanie zakładu od początku wystąpienia tych okoliczności.Odnosząc się do umowy dotyczącej budowy pompowni wraz z rurociągiem przemysłowym i systemem kanalizacji w dzielnicy, należy stwierdzić, że realizacja tej umowy doprowadzi do powstania zakładu, jeżeli będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy .
Zgodnie z komentarzem do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, plac budowy istnieje od dnia w którym przedsiębiorstwo rozpoczyna swoją działalność dotyczącą budowy lub montażu, co obejmuje również wszelkie prace przygotowawcze wykonywane w państwie, w którym ma być wzniesiona budowla.

Jeżeli początkiem działalności na terytorium Polski w zakresie realizacji budowy w/w obiektu jest dokonanie wpisu do dziennika budowy, to dzień dokonania wpisu może być uznany za początek 12-miesięcznego okresu o którym mowa wyżej. Jeżeli jednak przed tym dniem wykona na terytorium Polski jakiekolwiek prace związane z realizacją budowy ( uzgodnienia, plany analizy), to data wykonania pierwszej z tych czynności będzie stanowiła rozpoczęcie 12 miesięcznego okresu realizacji budowy lub montażu o którym mowa w wyżej cytowanym przepisie ustawy z dnia 18 grudnia 1972 r. pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec.

Ad. 2 zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r nr 54, poz.654 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez podatnika od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.W stanie faktycznym przedstawionym w wystąpieniu zawarto umowę na realizację kontraktu . Środki na zapłatę za realizację tej umowy pochodzą w 66% z programu ISPA, a w 34% ze środków Gminy . Zwolnienie wynikające z cytowanego wyżej przepisu obejmuje wyłącznie środki przyznane na podstawie deklaracji lub umowy zawartej z wymienionym organem lub organizacją – (instytucją) międzynarodową, w tym również gdy przekazanie środków pomocowych dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym ma ona służyć. Spółka z o.o. nie jest podmiotem przyznającym środki pomocowe, jak również podmiotem uprawnionym do rozdzielenia tych środków, zatem dochody z realizacji omawianego kontraktu nie korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Ad. 3 Zgodnie a art. 9 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości naliczonego podatku za rok podatkowy a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, informacji niezbędnych do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art 16a – 16m.Odrębnymi przepisami powołanymi wyżej jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Z 2002r nr 76, poz. 694 ze zm.). Od dnia w którym powstaje na terytorium Polski zakład (zarówno w wyniku realizacji umowy nr 1 lub umowy nr 2) staje się na terytorium Polski podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów, jakie można przypisać temu zakładowi (zakładom). Od tego dnia obowiązana jest prowadzić ewidencję rachunkową zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający również określenie wysokości dochodu (straty) , podstawy opodatkowania oraz należnego podatku. Spółka obowiązana będzie do składania zarówno miesięcznych deklaracji CIT-2 jak i zeznań rocznych CIT-8.
Zatem stanowisko odnośnie pytań 1,2,3, w części nie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: