Drukuj

Czy niezwrócone i nienależne spółce części dopłat w przypadku zbycia przez spółkę udziałów wspólnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 05 listopada 2003r. (uzupełnione w dniach 07.01.2004r.) informuje, że nie potwierdza stanowiska Spółki zawartego w przedmiotowym piśmie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 53 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od odób prawnych (Dz.U.Nr 54 z 2000r. poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dopłat o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt. 11, oraz ich zwrotu - czyli dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Kwestie dopłat wnoszonych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowane są w przepisach artykułów 177 - 179 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 179 § 1 dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Z opisanego w przedmiotowym zapytaniu stanu faktycznego wynika,że Spółka X będąc udziałowcem w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała dopłaty do jej kapitału w 2000 roku.

W następnym roku uchwałą spółki podjęto decyzję o zwrocie ww. dopłat które zostały zwrócone tylko w części. Również wówczas (2001r.) firma X sprzedała swoje pozostałe udziały innemu podmiotowi i przestała być tym samym jej współnikiem.

W związku z tym pozostała nie zwrócona część dopłaty nie podlega zwrotowi spółce, gdyż ta przestała być jej udziałowcem w momencie zbycia posiadanych udziałów.

Tym samym dopłata jako świadczenie wspólnika przypisana jest wyłącznie do udziałów, a nie do osoby konkretnego wspólnika.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie pozwalaja na zakwalifikowanie wyżej wymienionej nie zwróconej i nie należącej spółce X części dopłat jako koszt uzyskania przychodów.

Bowiem zgodnie z przywołanym na wstępie art. 16 ust. 1 pkt. 53 ww. ustawy dopłata wspólnika

nie jest kosztem uzyskania przychodów u wspólnika.

Podobne interpretacje: