Drukuj

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, który napisał własny autorski program nauczania, zatwierdzony przez radę pedagogiczną szkoły, przysługują 50 % koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórcę z prawa autorskiego?

Z treści pisma wynika, iż pracownik zatrudniony na umowę o pracę napisał własny program nauczania, który został zatwierdzony przez radę pedagogiczną szkoły, a także został zaopiniowany przez metodyka. W umowie o pracę nie ma dodatkowego składnika wynagrodzenia, który dotyczyłby zajęć prowadzonych według własnego programu autorskiego. Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z kolei w myśl art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór).

Zatem o zastosowaniu normy kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50 % decyduje fakt osiągnięcia przez podatnika przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego, pod warunkiem możliwości ustalenia wysokości przychodu z tego tytułu.

Wobec powyższego dla ustalenia, czy w danym przypadku można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów z praw autorskich niezbędne jest stwierdzenie, czy autorski program nauczania stosowany w szkole jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Organy podatkowe nie są właściwe do ustalania, czy określony przejaw działalności jest przedmiotem prawa autorskiego (utworem). W razie wątpliwości, czy programy opracowywane przez nauczycieli w szkole są utworami w rozumieniu prawa autorskiego należy zwrócić się o opinię do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Prawno-Legislacyjny, ul. Krakowskie Przedmieście 15/15, 00-071 Warszawa.

Dopiero ustalenie charakteru programów tworzonych przez nauczycieli pozwoli stwierdzić, czy w tym przypadku mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów z praw autorskich.

Ponadto zdaniem tut. organu z umowy o pracę jednoznaczenie winno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, że koszty uzyskania przychodów w wyżej określonej wysokości mogą być zastosowanie jedynie do tej części uzyskanego przychodu, który korzysta z praw autorskich lub praw pokrewnych określonych w umowie o pracę. W stosunku do pozostałej części wynagrodzenia uwzględnia się koszty uzyskania w wysokości przewidzianej dla przychodów ze stosunku pracy, tj. w 2004 r. zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: