Drukuj

1. Czy kara umowna zapłacona w związku z odstąpieniem od umowy będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy zwrot wydatków na opłacenie kary umownej stanowi przychód do opodatkowania?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 10.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/5/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 24.11.2003 r. w kwestii dotyczącej zasadności zaliczenia kary umownej z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług do kosztów uzyskania przychodów oraz otrzymanego zwrotu tych wydatków - do przychodów w rachunku podatkowym.

Z treści zapytania wynika, że spółka zapłaciła karę umowną z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług telefonicznych. Jednocześnie spółka zawarła z nowym kontrahentem umowę o świadczenie takich samych usług, przy czym nowy kontrahent zobowiązał się do zwrotu zapłaconej uprzednio przez spółkę kary. Nadto, nowy kontrahent zadeklarował zwiększyć liczbę reklam w wydawnictwach prasowych spółki.

W tym stanie faktycznym i prawnym spółka zwraca się z zapytaniem, czy:

  • kara umowna zapłacona w związku z odstąpieniem od umowy będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • zwrot wydatków na opłacenie kary umownej (nazwany przez spółkę „otrzymanym odszkodowaniem”) stanowi przychód do opodatkowania.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W kontekście powołanego przepisu, warunkiem uznania konkretnego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest istnienie pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo-skutkowego tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Kara umowna poniesiona z tytułu odstąpienia od umowy cywilnoprawnej, nawet w sytuacji, gdy odstąpienie wynika z faktu konieczności zawarcia korzystniejszej umowy o świadczenie analogicznych usług z innym kontrahentem, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w świetle postanowień art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 pkt 6a ww. ustawy, zwrot wydatków niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów nie jest zaliczany do przychodu w rachunku podatkowym. Skoro spółka otrzymała od nowego kontrahenta zwrot zapłaconej kary, to w świetle wskazanego art. 12 ust. 4 pkt 6a zwrot ten nie będzie stanowił przychodu.

Podobne interpretacje: