Drukuj

Do jakich przychodów z działalności wykonywanej osobiście należy zakwalifikować wynagrodzenie wypłacane członkom komisji inwentaryzacyjnej powołanej przez radę miejską i jakie koszty uzyskania przychodów winni być stosowane w tym przypadku ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż uchwałą Nr... Rady Miejskiej... z dnia 17.03.2003 r. została powołana Komisja Inwentaryzacyjna. Z tytułu pracy w w/w komisji, jej członkom spoza Rady Miejskiej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie/§ 1a ust. 1 w/w uchwały dodany przez § 1 uchwały Nr ... Rady Miejskiej z dnia 27.08.2003 r./. W związku z powyższym pytanie płatnika jest następujące:

  • do jakich przychodów z samodzielnej działalności powinno być zakwalifikowane wynagrodzenie, o którym wyżej mowa, i jakie koszty uzyskania należy do niego stosować ?

W przekonaniu płatnika w opisanej wyżej sytuacji powinien mieć zastosowanie przepis art. 13pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiący o przychodach z tytułuudziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej – Komisja Inwentaryzacyjna została powołana Uchwałą Rady Miejskiej... i art. 22 ust. 9 pkt 4 tej ustawy z którego wynika, iż do przychodów z w/w tytułu należy stosować 20% koszty uzyskania przychodów.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Rodzaje źródeł przychodów zawarte zostały w art. 10 ustawy. W ust. 1 punkt 2 tego artykułu jako źródło przychodów wymieniono działalność wykonywaną osobiście.
Artykuł 13 pkt 6 do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m.in. przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej.

I tak, organami gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest rada gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) /art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)/. Z art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy wynika, iż rada gminy /nosząca nazwę rady miejskiej, w przypadku gdy jej siedziba znajduje sięw mieście położonym na terytorium tej gminy/ jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191z późn. zm.) wynika, iż spisy inwentaryzacyjne sporządzają komisje inwentaryzacyjne w ciągu trzech miesięcy od daty powołania komisji przez radę gminy.

Zatem należności otrzymywane przez osoby wchodzące w skład komisji inwentaryzacyjnej,tj. komisji powoływanej przez organ administracji samorządowej /bez względu na to, czy są to osoby wchodzące w skład rady gminy/rady miejskiej, czy też nie/, w postaci wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach tej komisji, zakwalifikować należy jako przychód, o którym mowaw powołanym wyżej art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, że przychód z tego tytułu nie został wymieniony w katalogu zwolnień przedmiotowych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym /art. 9 ust. 2 /.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu określonegom.in. w art. 13 pkt 6 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Jeżeli jednak podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikającez zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 4 art. 22, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych /art. 22 ust. 10/.
Prawo do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionej przysługuje podatnikowi poprzez wykazanie ich w zeznaniu rocznym.

Natomiast z art. 41 ust. 1 ustawy wynika, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1, z tytułu działalności określonej m.in. w art. 13 pkt 6, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodóww wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnikaw danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Mając powyższe na uwadze stanowisko platnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: