Drukuj

Czy wysokość rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów jest bezpośrednio związana z kwotą kredytu, czy z rezerwą utworzoną na pokrycie tego kredytu?

W odpowiedzi na zapytanie prawne Banku z dnia 16.12.2003 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Nowej Soli 18.12.2003 r., które zostało przekazane do realizacji LUS w dniu 08.01.2004 r.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa udziela następującej interpretacji na powstałą wątpliwość w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 pkt. 26 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 169, poz. 1384) nadała nowe brzmienie art. 16 ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzając pięć kategorii wierzytelności, na pokrycie których utworzone rezerwy stanowią koszty uzyskania przychodów. W większości wyjątki te odnoszą się do należności banków.

Powyższy przepis w nowym brzmieniu rozszerza katalog kosztów podatkowych oraz dokonuje pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw w sensie podatkowym zgodnie z faktycznie dokonanymi pomniejszeniami bilansowymi. Zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2147), banki tworzą rezerwy na ryzyko związane z ich działalnością tzw. rezerwy celowe.

Wyjątkiem od zasady nie uznania za koszt uzyskania przychodów rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona są rezerwy na pokrycie 25% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych oraz 25 % zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek udzielonych przez bank po dniu 1.01.1997 r. Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt. 26 pomniejsza się obligatoryjnie z zastrzeżeniem ust. 2c o wartości wymienione w ust. 2b art. 16.

Przepisy art. 16 ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawę tworzenia rezerw zaliczonych do kosztów banku na podstawie przepisów o rachunkowości o wartość zabezpieczeń wymienionych w tych przepisach (art. 16 ust. 2c).

Podobne interpretacje: