Drukuj

Czy opłata za przewód doktorski może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na indywidualnej praktyce lekarskiej, wykonywanej w zakresie pomocy w miejscu zdarzenia - pogotowie ratunkowe. Z tytułu działalności gospodarczej opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach określonych w niżej wymienionej ustawie. Ponadto jest zatrudniony w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w X.

W dniu 15.11.2004 r. podatnik uiścił kwotę 8.190,00 zł tytułem opłaty za przewód doktorski. We wniosku podatnik zwrócił się o podanie przez organ podatkowy informacji czy można zaliczyć opłatę za przewód doktorski w ciężar kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zajmując stanowisko, że ww. opłatę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2004 r. Swoją opinię podatnik umotywował tym, że uzyskanie stopnia naukowego doktora spowoduje podniesienie wartości wykonywanych przez niego usług. Podano również tytuł przygotowywanej pracy doktorskiej: „Wyniki odległe leczenia chorych z powodu przerzutów nowotworowych do płuc”.


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) „Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy (...)”.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, których charakter przesądza o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Generalnie można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą , których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu z danego źródła.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w ocenie tut. organu podatkowego, poniesiony wydatek dotyczący opłacenia przewodu doktorskiego, którego przedmiotem będzie praca naukowa w zakresie nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie może zostać zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zatem tut. organ podatkowy nie podziela stanowiska podatnika wyrażonego we wniosku.

Powyższa odpowiedź została udzielona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Podobne interpretacje: