Drukuj

Pracownik przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim i otrzymuje co miesiąc dodatek funkcyjny. Dodatek ten, zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagradzania, nie wchodzi do podstawy naliczania zasiłku chorobowego. Kwota ta, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych, nie wchodzi do podstawy wymiaru składek. Pracownik, zgodnie z regulaminem wynagradzania, ma prawo pobierać to wynagrodzenie “obok” zasiłku chorobowego. Czy od ww. dodatku płatnik powinien potrącić koszty uzyskania przychodów oraz ulgę ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z zapytaniem Spółdzielni z dnia 23 lutego 2004 r. (data wpływu 27.02.2004 r.), uzupełnionym pismem złożonym dnia 19.03.2004 roku, w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.) informuje:

Z przedstawionego przez Spółdzielnię stanu wynika, że pracownik, przebywający na dłuższym zwolnieniu lekarskim otrzymuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten, zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagradzania, nie wchodzi do podstawy naliczania zasiłku chorobowego. Kwota ta, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych, nie wchodzi do podstawy wymiaru składek. Pracownik ma prawo do pobierania tego wynagrodzenia, na mocy regulaminu wynagradzania, “obok” zasiłku chorobowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy lub organ rentowy zostały zaliczone do przychodów z innych źródeł, w myśl art. 20 ustawy o podatku dochodowym i tym samym nie są traktowane jako przychód ze stosunku pracy.

Koszty uzyskania przychodu dotyczą przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych i zostały określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli w danym miesiącu pracownik Spółdzielni korzysta z zasiłku chorobowego, a jednocześnie otrzymuje przychód zaliczony do przychodów ze stosunku pracy (a jest nim dodatek funkcyjny), to do tego rodzaju przychodów należy zastosować koszty uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że pracownik przez cały miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim i nie przepracował nawet dnia, gdyż ważne jest to, że otrzymał świadczenie zaliczone do przychodów ze stosunku pracy.

Do ww. przychodów należy zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej przez przepisy art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zaliczkę na podatek obliczyć zgodnie z przepisami art. 32 ww. ustawy m.in. pomniejszając ją o określoną w ww. przepisach “ulgę” o ile zachodzą wymienione w ust. 3 tego artykułu przesłanki do jej zastosowania.

Podobne interpretacje: