Drukuj

Czy różnice kursowe w spłacie kredytu zaciągniętego i spłaconego w walucie obcej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 28.01.2004 r. zapytania, czy różnice kursowe w spłacie kredytu zaciągniętego i spłaconego w walucie obcej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia, co następuje:

W dniu 15.02.2001 r. zawarł pan umowę o kredyt obrotowy z B. S.A. II Oddział w K. w kwocie 65.000 euro. Zgodnie z umową kredyt będzie wykorzystywany i spłacony w euro - termin spłaty 31.12.2003 r. Kredyt ten został uruchomiony w pełnej wysokości, co skutkowało wpływem na rachunek bankowy w banku równowartości w zł w kwocie 241.800,00 zł. W dniu 6.01.2004 r. spłacił pan ww. kredyt w kwocie 65.000 euro, co w przeliczeniu na złote wynosiło 313.046,50 zł (według stanu na dzień 31.12.2003 r. wartość kapitału wynosiła 305.507,82 zł).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt oraz z zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

Artykuł 22 ust. 1a mówi, że koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłoszonego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane obowiązujące przepisy oraz stan faktyczny w pana przypadku, różnice kursowe od wartości pieniężnych w walutach obcych stanowią koszt uzyskania przychodów, tak więc Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie podziela pana stanowisko zajęte w przedmiotowym wniosku.

Podobne interpretacje: