Drukuj

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki ZUS-Fundusz Pracy opłacane za osobę prowadzącą działalność gospodarczą ?

Pana stanowisko w tej sprawie: składki ZUS - Fundusz Pracy płacone za siebie jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą mam prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.
Przedstawiony przez Pana stan faktyczny:
Prowadzi Pan działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według 19% stawki podatkowej.
Ewidencję zdarzeń gospodarczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonuje Pan w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Ocena prawna stanowiska Pana.
Jak wynika z definicji ogólnej zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.Zatem, aby dany koszt można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów to koszt musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu z danego źródła oraz dany koszt nie może być wymieniony w katalogu wyłączeń zawartym w art. 23 powyższej ustawy.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak:a) podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Fundusz Pracy jako państwowy fundusz celowy został uregulowany w rozdziale 18 (art. 103-110) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Jak stanowi art. 104 tej ustawy składki na Fundusz Pracy są składkami obowiązkowymi.Stosownie do art. 107 powyższej ustawy, składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wyodrębniony rachunek bankowy.
Zatem z przepisów tej ustawy wynika obowiązek nałożony przez ustawodawcę zapłaty składek na Fundusz Pracy, a więc wpłaty dokonane przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą na Fundusz Pracy mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem uregulowanym w art. 23 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej ocenił, że stanowisko Pana w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków na opłacanie składek na Fundusz Pracy w związku z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tych zdarzeń tzn. w okresie od 01.01.2005 do dnia udzielania niniejszej interpretacji tj. 31.03.2005r.
Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Pana jako podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: