Drukuj

W jaki sposób należy rozliczyć koszty związane z realizacją umowy leasingu, spełniającego warunki zawarte w art. 17 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 7.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.12.2003 r.) w sprawie rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu czynszu inicjalnego oraz wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy leasingu operacyjnego spełniającego warunki zawarte w art. 17 b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r. ze zm.) wyjaśnia, że opłaty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy w miesiącu ich poniesienia. Jednocześnie zwraca się uwagę, że do sumy opłat leasingowych nie zalicza się:
- płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe o ile są one wyodrębnione z opiat leasingowych,
- podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych, będacych przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystąjący będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie,
- kaucji określonej w umowie leasingu, wpłaconej finansującemu przez korzystającego. Kaucja nie stanowi również kosztów uzyskania przychodu u korzystającego.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli rzecz będąca przedmiotem leasingu zaliczana jest do składników majątku leasingodawcy u leasingobiorcy cała kwota płaconych rat (czynsz inicjalny, leasingowy itp.) stanowi koszt uzyskania przychodu.

Ponadto informuje się, że prawa i obowiązki leasingodawcy i leasingobiorcy powinny wynikać z konkretnych postanowień umów leasingu w zakresie stosowania przepisów art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w myśl, których o możliwości zaliczenia wydatkow do kosztów uzyskania przychodów decyduje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskanym przychodem.

Podobne interpretacje: