Drukuj

Czy kosztem uzyskania przychodu są n/wym. wydatki związane z zatrudnieniem męza osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, potwierdzoną aktem notarialnym oraz różne adresy zamieszkania: wynagrodzenie męża z tytułu umowy o pracę składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłacone za męża pracownika diety i ryczałty za hotel z tytułu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych Czy mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 10 i pkt 52 ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 29.12.2003r. roku złożone na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuję:

W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym przepisy prawa podatkowego stosuje się następująco:

  • mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • nie stosuje się przepisu art. 23 ust. 1 pkt 52 cyt. ustawy, ponieważ dotyczy on wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność i osób z nimi współpracujących.

Zasady ustalania należności z tytułu podróży służbowej przysługujących pracownikom regulują:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991).

W odniesieniu do pracowników niebędących pracownikami sfery budżetowej warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej powinny być określone w:

  • układzie zbiorowym pracy lub
  • regulaminie pracy, albo
  • umowie o pracę-jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Powyższe oznacza, że jeżeli pracodawca nie zawrze w jednym z w/w dokumentów stosownych postanowień, w zakresie ustalania wysokości i zasad zwrotu należności przysługujących pracownikom sfery pozabudżetowej z tytułu odbycia podróży służbowych mają zastosowanie przepisy w/wym. rozporządzeń.

Z powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika:

Podobne interpretacje: