Drukuj

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ze źródła "najem-dzierżawa" wydatki poniesione na wymianę ogrodzenia oraz wykonanie bramy i furtki?

Generalną zasadą prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ścisłe powiązanie kosztów ponoszonych przez podatnika z uzyskiwanymi przez niego przychodami.

Stosownie do uregulowań zawartych w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kwoty otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym w związku z wynajmem nieruchomości (lokali) stanowią źródło przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednocześnie kosztami uzyskania przychodów w myśl przepisu art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy są tylko te wydatki, które poniesione zostały w danym roku podatkowym i pozostają w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem lub zwiększeniem przychodu, a więc te, które wpływają na uzyskanie przychodu z danego źródła.

Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodu uzależnione jest m.in. od osiągnięcia przychodu, istnienia związku przyczynowego miedzy poniesionym wydatkiem, a uzyskiwanym przychodem oraz od właściwego udokumentowania tego wydatku.

Wykładnia językowa użytego przez ustawodawcę zwrotu „wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” oznacza, iż podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych koniecznych (niezbędnych) wydatków, pod tym wszakże warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek ze źródłem przychodów (w przypadku podatniczki z najmem lokali mieszkalnych), a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, jeżeli przychód jest uzyskany lub powstaje również wtedy, gdy nie został poniesiony wydatek – oznacza to wówczas, że nie ma związku przyczynowo - skutkowego, a tym samym, że przychód nie jest następstwem poniesionego wydatku.

Pierwotnym czynnikiem, pozwalającym uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu jest zawsze przychód, którym w niniejszym przypadku jest najem części nieruchomości, w której mieszka podatniczka.

Tym samym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć opłaty odnoszące się jedynie do powierzchni wynajmowanej.

Reasumując, w związku z faktem, iż wymiana ogrodzenia oraz wykonanie bramy i furtki nie należą do tego rodzaju czynności, od których zależy stan techniczny (wynajmowanego) budynku, wydatek z tym związany, którego celowości oraz potencjalnego związku z uzyskaniem z tego tytułu przychodu nie sposób udowodnić – nie może obciążać kosztów uzyskania przychodu ponoszonych w związku ze źródłem „najem-dzierżawa”.

Podobne interpretacje: