Drukuj

Czy wniesienie w 2003 r. przez wspólnika spółki z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, ktorego przedmiotem był samochód osobowy (w celu podniesienia kapitału zakładowego do niezbędnego minimum) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Wpis do rejestru podwyzszenia kapitału zakłądowego miał miejsce w grudniu 2003 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W myśl art. 17 ust. 1a ww. ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki albo
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów wyżej cytowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi w art. 22 ust. 1e pkt 3, że w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wartości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 (środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) i w pkt 2 (udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni mieszkaniowej) składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

W niniejszym przypadku przedmiotem wkładu był samochód osobowy nie stanowiący środka trwałego, tym samym kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny była wartośc faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie tego samochodu.

Stosownie do zapisu art. 44 ust. 8 pkt 2 ww. ustawy podatnicy osiągający dochody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, byli obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne – w wysokości 19 % dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy byli obowiązani składać urzędom skarbowym deklarację według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego dochodu.

W przypadku, gdy wpis do rejestru podwyższenia kapitału spółki z o.o. nastąpił w grudniu 2003 r. wyliczoną kwotę dochodu należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w 2003 r.

Wobec powyższego u podatnika, który objał udziały w zamian za wkład nipieniężny do spółki z o.o. wystapi przychód z powyższego tytułu i po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów wystąpi dochód lub strata.

W konsekwencji tego, na podatniku będzie spoczywał obowiązek złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonego wzoru w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Podobne interpretacje: