Drukuj

- w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej kwot: tj. kwoty zasądzonej przez Sąd Okręgowy w G., odsetek od tej kwoty, kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej, a także termin w jakim powyższe kwoty powinny zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Pismem z dnia 18.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 22.08.2003 r.) – właściciel Zakładu Poligraficznego "E." zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 05.12.1997 r. podpisał Pan umowę leasingu operacyjnego z Best Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w T. Przedmiotem leasingu była maszyna fleksograficzna o wartości netto 1 310 000, 00 zł.
Następnie w dniu 17.04.2000 r. Best Leasing Sp. z o.o. działając w oparciu o postanowienia pkt 45a w świetle pkt 17 umowy z dnia 05.12.1997 r. rozwiązała wyżej wymienioną umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, w związku z naruszeniem przez Zakład Poligraficzny "E." postanowień umowy, poprzez zadłużenie dwóch kolejnych opłat leasingowych oraz wezwała do zapłaty podatnika wynikającej z pkt 46 c umowy tj. wszelkich opłat wynikających z umowy leasingu wymagalnych po dacie jej rozwiązania z ewentualnymi kosztami, opłatami i podatkami wynikającymi z przedterminowego rozwiązania umowy – gdy ma zastosowanie chociażby jeden z podpunktów: a, b, c, d, punktu 45 umowy w terminie do 27.04.2000 r. Jednocześnie zgodnie z pkt 46d umowy leasingu Best Leasing Sp. z o.o. zażądała zwrotu przedmiotu leasingu oraz poinformowała, że zwrot przedmiotu leasingu nie zwalnia leasingobiorcy od spłaty zadłużenia.
Ponadto został Pan poinformowany, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Następnie w dniu 25.10.2000 r. pomiędzy Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą w Ł., a Best Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w T. została zawarta umowa sprzedaży maszyny fleksograficznej, która była przedmiotem umowy leasingu operacyjnego zawartej pomiędzy Best Leasing Sp. z o.o., a Zakładem Poligraficznym "E.", którego jest Pan właścicielem. Urządzenie to będzie użytkowane przez Zakład Poligraficzny "E." w ramach zawartej w dniu 28.09.2000 r. umowy leasingu operacyjnego między Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą w Ł., a Panem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Poligraficzny "E.".

W dniu 22 listopada 2000 roku do Sądu Okręgowego w G. został wniesiony pozew w postępowaniu nakazowym przez Best Leasing Spółkę z o.o.
Z uzasadnienia wyżej wymienionego pozwu w postępowaniu nakazowym wynika, że Best Leasing Spółka z o.o. jest w posiadaniu weksla wystawionego przez Pana uzupełnionego zgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej z dnia 5 grudnia 1997 r. tj. w dniu zawarcia umowy leasingu operacyjnego sumą wekslową w kwocie 1 563 303, 51 zł z terminem płatności weksla – 31.08.2000 r. Weksel został wystawiony przez Pana i poręczony przez Panią ..... Do dnia złożenia wyżej wymienionego pozwu roszczenia Best Leasing Spółka z o.o. o zapłatę sumy wekslowej zostało częściowo zaspokojone kwotą 927 960, 00 zł. Stąd zadłużenie pozwanych wynikające z wystawionego przez nich weksla wynosi 635 343, 51 zł.

Sąd Okręgowy w G.-Wydział I Cywilny po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu nakazowym na skutek pozwu wniesionego w dniu 22 listopada 2000 r. przez Best Leasing Spółkę z o.o. w T. wydał w dniu 12 grudnia 2000 r. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – Sygn.akt I Nc .../00 na rzecz powoda kwotę w wysokości 635 343, 51 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2000 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 14 341, 80 zł tytułem kosztów procesu oraz 6 000, 00 zł tytułem zastępstwa procesowego. Niniejsze orzeczenie zostało uprawomocnione 23.01.2001 roku. Powyższe kwoty zostały wyegzekwowane wraz z dodatkowymi kosztami komorniczymi w roku 2001 oraz 2002.

W związku z powyższym prosi Pan o udzielenie informacji w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wyżej wymienionych kwot tj. kwoty 635 343, 51 zł zasądzonej przez Sąd Okręgowy w G., odsetek od tej kwoty, kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej, a także termin w jakim powyższe kwoty powinny zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Zdaniem Podatnika wszystkie wyżej wymienione kwoty stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 926 z późniejszymi zmianami) „kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...)”.

Z definicji ustawowej kosztów uzyskania przychodów wynika, że chodzi o koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Umowa leasingu operacyjnego umożliwia leasingobiorcy najmowanie lub dzierżawienie środka trwałego przez okres trwania umowy leasingowej. W zamian za to leasingobiorca jest zobowiązany do płacenia opłat leasingowych na rzecz leasingodawcy. Opłaty te leasingobiorca wlicza w koszty swojej działalności na podstawie wyżej cytowanego przepisu.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz przedłożonych dokumentów źródłowych wynika, że kwota w wysokości 635 343, 51 zł nie stanowi opłat leasingowych za użytkowanie przedmiotu leasingu, lecz odpowiada karze umownej wynikającej z pkt 53 ogólnych warunków umowy leasingu operacyjnego.

Wobec powyższego wyżej wymieniona kwota odpowiadająca karze, ustawowe odsetki od niej oraz koszty sądowe takie jak koszty zastępstwa adwokackiego, koszty procesowe obciążające zobowiązanego związane z postępowaniem, z uwagi na brak związku pomiędzy ich poniesieniem a przychodem, który miał być uzyskany nie będą kosztami uzyskania przychodów, bowiem zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 926 z późniejszymi zmianami) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ( ...).

Ponadto zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 14 wyżej przytoczonej ustawy koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań nie będą kosztami uzyskania przychodów. Przepis ten dotyczy wszelkiego rodzaju zobowiązań tj. cywilno-prawnych, administracyjno-prawnych jak i podatkowych.

Podobne interpretacje: