Drukuj

Jakie są skutki w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymania premii pieniężnej od dostawcy paliw, która może być wykorzystana tylko na finansowanie modernizacji stacji paliw? Premię Podatnik otrzymuje po spełnieniu określonych (w umowie o wzajemnej współpracy, na podstawie której uczestniczy on w programie lojalnościowym) warunków.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 18.02.2005 r.

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w ramach działalności gospodarczej prowadzi sprzedaż paliw na wyspecjalizowanych stacjach. Pomiędzy Spółką a dostawcą paliw istnieje umowa regulująca wzajemną współpracę, na mocy której Spółka uczestniczy w programie lojalnościowym. W oparciu o postanowienia tej umowy, po spełnieniu określonych warunków, Spółka uzyskuje od dostawcy paliw premię pieniężną, która może być wykorzystana wyłącznie na finansowanie modernizacji stacji paliw.

Jakie są skutki otrzymania premii pieniężnej w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Podatnika, otrzymywana premia pieniężna jest przychodem Spółki opodatkowanym na zasadach ogólnych w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pomimo iż środki uzyskane z tytułu premii pieniężnej wykorzystane mogą być przez Spółkę wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych, tj. głównie zakup środków trwałych, do sytuacji tej nie ma zastosowania przepis art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy. W konsekwencji nie ma także zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rezultacie czego amortyzacja naliczona od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych środkami otrzymanej premii pieniężnej stanowić będzie koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.


Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze. Zatem otrzymana od dostawcy paliw premia pieniężna stanowi przychód Podatnika.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a - 16m.

W przedmiotowej sytuacji otrzymana od dostawcy paliw premia pieniężna nie stanowi nieodpłatnego świadczenia, ponieważ przyznawana jest w zamian za spełnienie warunków, określonych w umowie łączącej kontrahentów. Tak więc premia pieniężna przyznana na powyższych warunkach, pomimo że przeznaczona jest wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych, tj. głównie na zakup lub ulepszenie środków trwałych, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji nie znajdzie zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a - 16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Podatnik bowiem nie odliczy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poniesionych wydatków na nabycie środków trwałych.

Przyznanie premii nie jest także pojęciowo tożsame ze zwróconym wydatkiem podatnika w jakiejkolwiek formie. Zatem w sytuacji opisanej we wniosku Spółki, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych, których zakup lub ulepszenie sfinansowano ze środków otrzymanej premii pieniężnej, dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a - 16m ustawy, są kosztem uzyskania przychodów Podatnika.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika.

Zgodnie z art. 14 b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie składane za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Podobne interpretacje: