Drukuj

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie nauki jazdy zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem?

Pismem z dnia 21.04.2005r. podatnik zwrócił się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego w odniesieniu do stanu faktycznego: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki jazdy i zamierza ponieść wydatki na zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem.

W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy w/w zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik stoi na stanowisku, że poniesione wydatki na zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem może ująć w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustosunkowując się do powyżej przedstawionych kwestii swierdza się co następuje: konstrukcja kosztów uzyskania przychodów określona w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz. U z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) oparta jest na swoistej klauzuli generalnej stanowiącej, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła, są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Wykładnia językowa użytego przez ustawodawcę zwrotu "wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu " oznacza, iż podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych koniecznych ( niezbędnych ) wydatków pod wszakże warunkiem, iż wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub mieć może bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Z tego zatem względu nie mogą być uznane za koszty prowadzenia działalności gospodarczej wydatki, które ponosi każda osoba fizyczna i to nie zależnie od tego, czy prowadzi określoną działalność gospodarczą czy też nie. Przykładem tego rodzaju wydatków osobistych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a ponoszonych przez wszystkie osoby fizyczne są: zakup środków hogieny osobistej, zakup garniturów, koszul, krawatów, kurtki, obuwia, zakup zegarka na rękę, zakup okularów, zakup muzycznych płyt kompaktowych przez adwokata, zakup magnetofonu czy radioodbiornika. Są to typowe wydatki konsumpcyjne niezwiązane bezpośrednio z przychodem podatnika, które winne być zatem pokrywane z jego dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę w/w uregulowania prawne należy stwierdzić, że wydatki na zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem nie powinny być zaliczane do kosztów działalności gospodarczej. Zatem stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu wydania.

Podobne interpretacje: