Drukuj

Czy koszty ekspertyz, opinii oraz inne koszty związane z procesem konsolidacji spółek stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 06.01.2004 r. (data wpływu 07.01.2004 r.) nr EK/102/2004, uzupełnione 20.01.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na temat kwalifikacji i momentu powstania kosztów uzyskania przychodu podczas przejmowania (konsolidacji) spółek Grupy K - 7, uprzejmie wyjaśnia:

Jak wynika z zapytania Spółki, konsolidacja kilku spółek dystrybuujących w sektorze elektroenergetycznym dokonywana jest w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), który stanowi, że połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
Zakład Energetyczny Kraków S.A. został wyznaczony przez Ministra Skarbu Państwa na spółkę przejmującą, pozostałe spółki są spółkami przejmowanymi.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dalej updop, w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze, stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Możliwość zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wpływa bezpośrednio na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania a w konsekwencji na wysokość należnego zobowiązania podatkowego. Warunkiem uznania wydatku za koszt podatkowy jest to, by jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów to te, które dotyczą nakładów związanych z już istniejącymi źródłami przychodów nie zaś z tworzeniem nowych źródeł tych przychodów. Użyte w wyżej cytowanym przepisie sformułowanie „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów" powinno być interpretowane w ten sposób, iż za koszty uzyskania przychodów może być uznany wydatek, który pozostaje w związku o charakterze przyczynowo - skutkowym lub gospodarczym ze źródłem przychodów. Oceniając, czy występuje związek między wydatkiem a osiągniętym przychodem należy brać pod uwagę fakt, iż aby źródło przychodów mogło przynieść przychód, musi ono istnieć.

Moment powstania prawa do zaliczenia powyższych wydatków w koszty podatkowe zależy od daty wyznaczenia Spółki jako spółki przejmującej. Od tej daty będzie istniało źródło przychodów i poniesione wydatki będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

W związku z powyższym, wydatki ponoszone na ekspertyzy i opinie oraz koszty uczestnictwa pracowników Spółki w pracach zespołów prowadzonych w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania połączonych spółek będą stanowić koszty uzyskania przychodu od momentu wyznaczenia Spółki jako spółki przejmującej.

Podobne interpretacje: