Drukuj

Czy dla celów obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów kapitałowych z funduszów inwestycyjnych należy najpierw od przychodu wyrażonego w USD odjąć koszty wyrażone w USD, a następnie dokonać przeliczenia wyniku (dochodu) na złote i od tego obliczyć podatek?

P O S T A N O W I E N I E


Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 12.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki


p o s t a n a w i a


- uznać stanowisko przedstawione przez płatnika w ww. wniosku za nieprawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami. Celem inwestycyjnym funduszu będzie wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę poza granicami RP, nominowanych w dolarach amerykańskich (USD). Towarzystwo będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów kapitałowych. Wszelkie transakcje nabywania, zbywania i umarzania jednostek uczestnictwa prowadzone będą w USD. Na żadnym etapie procesu inwestycyjnego nie nastąpi przeliczenie środków pieniężnych z USD na złote, ani ze złotych na USD. Spółka stoi na stanowisku, iż dla celów obliczenia podatku należy najpierw od przychodu wyrażonego w USD odjąć koszty także wyrażone w USD, a następnie dokonać przeliczenia wyniku (dochodu) na złote i od tego obliczyć podatek. Składając przedmiotowy wniosek Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości zajętego stanowiska.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia:

zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

W związku z powyżej przytoczonymi przepisami przeliczenia z USD na złote należy dokonać oddzielnie w stosunku do kosztów uzyskania przychodu jak i do samego przychodu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ust. 1 i w art. 11 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wbrew argumentacji Spółki ten sposób obliczania podatku nie powoduje naruszenia zasady określonej w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli zasady, że od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Zgodnie z przytoczonymi przepisami przeliczeniu podlegają rzeczywiste koszty i rzeczywiste przychody. Przeliczenie kosztów uzyskania przychodów następuje w dniu ich rzeczywistego poniesienia, a przychodów w dniu ich rzeczywistego otrzymania.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, iż:

1. interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez płatnika i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez składającego zapytanie;

2. interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej do momentu jej zmiany lub uchylenia;

3. nie będzie informował o zmianach stanu prawnego zaistniałych po dniu wydania interpretacji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu oraz uzasadnienie przyczyn uznania interpretacji zawartej w niniejszym postanowieniu za niewłaściwą.

Podobne interpretacje: