Drukuj

Czy przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy, środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy zakupione za te środki towary i wyposażenie w całości stanowią koszty uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym Pana P. wnioskiem z dnia 06.06.2005r., uzupełnionym w dniu 28.06.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych , a zakupione wyposażenie w całości stanowi koszty uzyskania przychodu, za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowe środki, które przeznaczył częściowo na zakup środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych, mając przy tych zakupach także udział środków własnych.Zdaniem wnioskodawcy otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie stanowią, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Koszty związane z nabyciem towarów handlowych, wyposażenia w całości powinny stanowić koszty uzyskania przychodu. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w umowie, jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków.

Przepisy art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm. ), stanowią, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przychodami z działalności gospodarczej są również dopłaty, dotacje, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a -22o dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Co do zasady więc, otrzymane środki stanowią przychód opodatkowany podatkiem dochodowym. Zgodnie § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) ( Dz. U. z 2005r. Nr 70, poz. 630 ) , zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęte są przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1pkt 1 lit. b) i c) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy ( Dz. U. Nr 196, poz. 2018 ), stanowiące pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji ( WE) nr 69/2001 z dni 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis ( Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001 ) i udzielonych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia Zaniechanie to dotyczy świadczeń wypłaconych w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2005r.

W świetle wyżej cytowanych przepisów otrzymana przez podatnika pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej, objęta jest zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Unormowania dotyczące kosztów uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera rozdział 4 zatytułowany " Koszty uzyskania przychodu " Z brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 . Użyte sformułowanie " wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów " wskazuje, że za koszty uzyskania przychodów może być uznany jedynie wydatek, który pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym ze źródłem przychodów.

Oznacza to, iż wydatek sfinansowany ze środków przyznanych osobie bezrobotnej z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej będzie stanowił koszt uzyskania przychodów ze źródła, jakie stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza, o ile spełnia kryteria zaliczenia do kategorii kosztu i jednocześnie nie jest wymieniony w art. 23 ustawy.Biorąc powyższe pod uwagę wartość kupionych towarów i wyposażenia - o ile mają służyć działalności gospodarczej - może być zaliczona w całości do kosztów prowadzenia działalności.W związku z powyższym tutejszy organ podatkowy stanowisko podatnika w sprawie, iż otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych , a zakupione wyposażenie w całości stanowi koszty uzyskania przychodu, uważa za prawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia ( art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej ).

Podobne interpretacje: