Drukuj

Czy jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego za część nieruchomości, użytkowanej na podstawie umowy użyczenia?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 31 maja 2005 r. i uzupełnionym w dniu 3 czerwca 2005 r. oraz w dniu 1 lipca 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa „stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym."

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 7 czerwca 2005 r. do tutejszego Urzędu został przekazany zgodnie z właściwością miejscową wniosek o udzielenie informacji z zakresu stosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zaliczenia przez Panią do kosztów uzyskania przychodu wydatków na podatek od nieruchomości i opłat z tytułu wieczystego użytkowania za część nieruchomości, która jest wykorzystywana na podstawie umowy użyczenia do prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej.

Opisany we wniosku stan faktyczny przedstawia się następująco:

Prowadzi Pani działalność gospodarczą w lokalu stanowiącym własność syna, oddanym Pani w nieodpłatne użytkowanie na podstawie umowy użyczenia. Ponosi Pani koszty opłat eksploatacyjnych, ewentualnych napraw i konserwacji zajmowanych pomieszczeń. Według Pani oceny ponoszone przez Panią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i wydatki związane z podatkiem od nieruchomości za użytkowaną część nieruchomości mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, a podstawą do takiego zaliczenia może być odpowiedni zapis w umowie użyczenia.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, udziela poniższej informacji:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) „kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.(...)" Powyższa zasada zezwala na uznanie za koszt uzyskania przychodów wszelkich poniesionych kosztów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23, pod warunkiem, iż podatnik wykaże, że między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Istotne jest również, iż poniesione koszty winny być odpowiednio udokumentowane. Stosownie do przepisów § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zmianami) podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

1) faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej „fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub

2) inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym, że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

W myśl przepisów § 13 cytowanego rozporządzenia za dowody księgowe uważa się również dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; noty księgowe korygujące zapisy dotyczące operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi; dowody przesunięć; dowody opłat pocztowych i bankowych; inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2. Przepisy § 14 ust. 1 rozporządzenia przewidują również, że na udokumentowanie zapisów dotyczących niektórych wydatków mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków tzw. dowody wewnętrzne określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku), oraz w ust. 2 wskazują wyłącznie jakich zdarzeń te dokumenty mogą dotyczyć.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że na podstawie zapisu w umowie użyczenia będzie Pani ponosić koszty podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dotyczące tej części nieruchomości, która jest wykorzystywana w prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej.

W świetle cytowanych wyżej przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym wydatki te będą stanowić koszty uzyskania przychodu, jednakże na Pani spoczywa obowiązek udowodnienia, że faktycznie poniosła Pani wydatek, co wiąże się z posiadaniem dowodu jego poniesienia i przewidzianego w cytowanych przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dowodu księgowego, potwierdzającego rozliczenie jaka część należnego podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu przypada na część nieruchomości oddaną Pani do używania oraz potwierdzającego przyjęcie przez syna kwoty odpowiadającej wysokości podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, związanej z tą częścią nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie postanowiono jak w sentencji, uznając, że przedstawione przez Panią własne stanowisko w sprawie, dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej opłat z tytułu użytkowania wieczystego i wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości za tę część nieruchomości, w której na podstawie umowy użyczenia prowadzi Pani działalność gospodarczą na własny rachunek, jest prawidłowe.

Końcowo informuję, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią we wniosku z dnia 31 maja 2005 r., uzupełnionym w dniu 3 czerwca 2005 r. i w dniu 1 lipca 2005 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podobne interpretacje: