Drukuj

Czy przy jednorazowej wypłacie zaległych wynagrodzeń za lata 2001 - 2004 byłym pracownikom szpitala winny być uwzględnione jednomiesięczne koszty uzyskania przychodów?

Postanowienie


Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ) w sprawie udzielenia piemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie wysokości kosztów uzyskania przychodu przy obliczaniu i wypłacie wynagrodzeń byłym pracownikom szpitala.

Pismem z dnia 05.05.2005 r. płatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie wysokości kosztów uzyskania przychodu przy obliczaniu i wypłacie wynagrodzeń byłym pracownikom szpitala.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż:

Płatnik na mocy art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) przejął zobowiązania zlikwidowanego szpitala, w tym między innymi obowiązek dokonania wypłat zaległych wynagrodzeń zasądzonych na rzecz pracowników szpitala prawomocnymi wyrokami sądu.

- wypłaty zaległych wynagrodzeń za lata 2001 - 2004 płatnik dokonał jednorazowo w październiku 2004 r.

Zdaniem płatnika winny być uwzględnione jednomiesięczne koszty uzyskania przychodu przy jednorazowej wypłacie zaległych wynagrodzeń wszystkim byłym pracownikom szpitala.

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia należy stwierdzić, że zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102,25 zł. miesięcznie.
Ponieważ wynagrodzenia za pracę za lata 2001-2004 zostało wypłacone jednorazowo w październiku 2004 r., jednomiesięczne koszty uzyskania są potrącalne w miesiącu, w którym zostało wypłacone wynagrodzenie.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14 b ustawy - Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: