Drukuj

1. Czy można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów zakup samochodu osobowego, jeżeli przewidywany okres użytkowania wyniesie poniżej 1 roku? 2. Czy sprzedając samochód osobowy będący środkiem trwałym można jako koszt uzyskania przychodów wykazać niezamortyzowaną wartość samochodu (środka trwałego)?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu samochodami nowymi i używanymi. Spółka w ramach prowadzonej działalności zobligowana jest do posiadania samochodów demonstracyjnych przeznaczonych dla klientów, do prezentacji i jazd próbnych. Samochody te są rejestrowane i dopuszczane do ruchu. Spółka zwróciła się z zapytaniem:
- czy sprzedając samochód osobowy będący środkiem trwałym, może jako koszt uzyskania przychodów wykazać nie zamortyzowaną wartość samochodu (środka trwałego),
- czy można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów zakup samochodu osobowego, jeżeli przewidywany okres użytkowania wyniesie poniżej 1 roku.
Zdaniem Spółki postępowanie takie jest słuszne.

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, zgodnie z art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 ze zm.) amortyzacji podlegają m.in., stanowiące własność podatnika samochody osobowe wykorzystywane do działalności gospodarczej, nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Jeżeli więc przewidywany przez podatnika okres używania samochodów osobowych będzie wynosił mniej niż 1 rok podatnik nie ma obowiązku wprowadzania ich do ewidencji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych od takich środków transportu. Wydatek poniesiony na ich zakup pomniejszony o podatek VAT w części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Gdy zaś przed upływem roku samochody osobowe zostaną zbyte przez podatnika, cała kwota uzyskana ze sprzedaży, z wyłączeniem VAT należnego, będzie dla podatnika stanowiła przychód podatkowy.

Gdyby jednak faktyczny okres używania samochodu osobowego przekroczył 12 miesięcy - zastosowanie znajdzie przepis art. 16 e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym w pierwszym miesiącu, w którym upłynął wyżej wymieniony okres używania samochodu, podatnik będzie zobowiązany do zaliczenia samochodów do środków trwałych, przyjęcia ich do ewidencji w cenie nabycia, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia a kwotą odpisów amortyzacyjnych przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, stosowania stawki amortyzacyjnej z wykazu stawek przez cały okres amortyzacji, wpłaceniu do 20 dnia tego miesiąca do urzędu skarbowego kwoty odsetek w wysokości 0.1 % za każdy dzień i wykazania jej w deklaracji zgodnie z art. 16 e ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nie ma również przeszkód, by podatnik w chwili zakupu zaliczył nabyte samochody do środków trwałych, dokonywał w ciągu roku odpisów amortyzacyjnych a w miesiącu zbycia zaliczył nie zamortyzowaną wartość początkową samochodów do kosztów uzyskania przychodów.

Wybór sposobu postępowania w tym zakresie należy do podatnika.

Podobne interpretacje: