Drukuj

Czy w przypadku,gdy umowa jest podpisana przez Agencję Aktorską , stronami umowy są Producent i Aktor reprezentowany przez Agencję na podstawie pełnomocnictw, a umowa zawiera ustalenia, że honorarium Aktora będzie przekazywane przez Producenta na konto Agencji na podstawie wystawionej przez nią faktury - wypłata honorarium przez Agencję po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Agecji Aktorskiej spółka jawna.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 maja 2005 r. (data wpływu do Urzędu: 24.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku - w części dotyczącej podatku dochodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący:

Agencja Aktorska X -spółka jawna świadczy usługi na rzecz twórców polegające na wszechstronnym reprezentowaniu ich interesów w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów aktorskich z nimi związanych , zwłaszcza dokonywanie obsad aktorskich do filmów fabularnych , paradokumentalnych , teatrów itp. Jak również w kampaniach reklamowych w imieniu aktora ( twórcy) w zakresie udzielonych pełnomocnictwczynności te w szczególności obejmują : - przygotowywanie obsad aktorskich do filmów , spektakli teatralnych , programów telewizyjnych, - negocjowaniem warunków umów zawieranych w imieniu aktora - poszukiwaniem sposobów prezentacji dorobku aktora itp., Działając w imieniu i na rzecz aktorów agencja podpisuje umowy na wykonanie określonego dzieła ,na koniec Agencja określonemu podmiotowi wystawia fakturę dokumentującą pracę aktora oraz przeniesienie praw.

Pytanie podatnika:

Czy w przypadku,gdy umowa jest podpisana przez Agencję Aktorską , stronami umowy są Producent i Aktor reprezentowany przez Agencję na podstawie pełnomocnictw, a umowa zawiera ustalenia, że honorarium Aktora będzie przekazywane przez Producenta na konto Agencji na podstawie wystawionej przez nią faktury - wypłata honorarium przez Agencję po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Agecji Aktorskiej spółka jawna.

2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

W piśmie podatnik wyraża stanowisko, iż honorarium Aktora stanowi koszt Agencji

3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr. 14 z 2000 r poz. 176 z póz. zm ) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeśli koszty wyrażone są w walutach obcych , a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut , koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank , z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia zarachowania kosztów.Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanowił jak w sentencji. Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu informuje ,iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia .

POUCZENIE

1. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia,2. Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia,3. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wniesione za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia. Od wniesionego zażalenia obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 5,00 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 253 poz. 2532) oraz rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110 poz. 1176 z późn. zm.).

Podobne interpretacje: