Drukuj

CZY FAKTURĘ ZA KOSZTY CZYNNOŚCI WINDYKACYJNYCH DO UMOWY LEASINGU MOŻNA ZAKSIĘGOWAĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW?

Wnioskiem z dnia 02.06.2005r (data wpływu do urzędu 03.06.2005r.) podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów uzyskania przychodów?

Ze złożonego wniosku wynika, że aktualny stan faktyczny przedstawia się następująco:

Firma rozlicza się na zasadach ogólnych, zawarła umowę leasingu operacyjnego dotyczącą zakupu samochodu osobowego. W wyniku chwilowej utraty płynności nie była w stanie regulować rat leasingowych. W związku z tym Leasingodawca skorzystał z usług firmy windykacyjnej. Na podstawie faktury wystawionej przez Windykatora, Leasingodawca wystawił refakturę za usługi windykacyjne.

Zdaniem Podatnika zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań. Ponieważ nie wywiązał się z płatności rat leasingowych a więc nie dopełnił zobowiązania wobec Leasingodawcy. Uważa, że koszty czynności windykacyjnych nie są kosztami uzyskania przychodów.

Nadmienia Pan jednocześnie, że aktualnie nie jest prowadzone w stosunku do Pana osoby żadne postępowanie podatkowe ani kontrolne.

Rozpatrując powyższy wniosek Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza:

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami takimi są koszty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z jego funkcjonowaniem. Poniesione koszty windykacji należności mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, o ile spełnione zostaną przestanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególności jeśli podatnik wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem kosztu i uzyskaniem przychodu, a poniesienie wydatku będzie uzasadnione i właściwie udokumentowane.

Ponoszone przez Pana koszty związane z windykacją należności mają związek z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą i pośrednio z osiąganymi przychodami, w związku z powyższym stanowią koszty uzyskania przychodów.

Cytowany przez Pana art. 23 ust.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma w tym przypadku zastosowania, ponieważ koszty czynności windykacyjnych nie zaliczają się do kosztów egzekucyjnych.

Koszty czynności windykacyjnych nie zostały także wymienione w art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu.

W związku z powyższym tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest niesłuszne pod względem prawnym.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego we wniosku.

Podobne interpretacje: