Drukuj

1. Czy badanie projektu WE stanowi wartość niematerialną i prawną ? 2. Czy badanie wyrobów gotowych na zgodność z normą europejską i określenie jego przydatności do stosowania w przemyśle jest wartością niematerialną i prawną ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 23.08 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. wniosku złożonym przez Spółkę dnia 23.08.2005 r., Spółka w wyniku pozytywnego badania otrzymała certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2003 r.) „Badanie projektu WE jest procedurą, poprzez którą jednostka notyfikowana sprawdza i poświadcza, że projekt egzemplarza urządzenia ciśnieniowego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, które dotyczą tego urządzenia.” W wyniku badania Spółka otrzymała certyfikat oraz oznakowanie CE.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087) przez oznakowanie CE - należy rozumieć oznakowanie, potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

Poprzez certyfikację należy rozumieć działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami; (art. 5 ust. 8 ww. ustawy).
 1. W przedstawionym wniosku Spółka pyta:
 2. Czy badanie projektu WE stanowi wartość niematerialną i prawną ...
 3. Czy badanie wyrobów gotowych na zgodność z normą europejską i określenie jego przydatności do stosowania w przemyśle jest wartością niematerialną i prawną ...

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Spółki, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

 • Zgodnie z art. 16b ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) amortyzacji podlegają:
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • licencje,
 • prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
 • wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
  - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.b/

Opisany przez Spółkę „certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, oraz otrzymane oznakowanie CE”, jak również „badania za zgodność z normą europejską i określenie przydatności w przemyśle” nie mieszczą się w ww. zakresie praw określonych jako wartości niematerialne i prawne.

Wobec powyższego ww. wydatki nie podlegają amortyzacji na podstawie ww. art. 16b ust. 1 i Spółka może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podst. art. 15. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Podobny pogląd możemy znaleźć w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego ŁUS-II-2-423/51/05/AG z dnia 17.05.2005 r. wydanej przez Łódzki Urząd Skarbowy gdzie czytamy: „Wydatki ponoszone przez jednostkę na uzyskanie certyfikatów pozwalających na oznaczanie wyrobów znakiem bezpieczeństwa wykazują związek z prowadzoną działalnością i wpływają na osiągane przez podatnika przychody. Tym samym – na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy stanowią koszt uzyskania przychodu.”i/

Należy również zauważyć, iż Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach nie jest organem właściwym do udzielania interpretacji z zakresu polityki rachunkowości prowadzonej przez Spółkę jak również z zakresu ustawy z dnia 20.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Podobne interpretacje: