Drukuj

W roku 2004 podatnik jest samodzielnym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na własne nazwisko. W wyniku zawartej w roku 2003 umowy przejął prawa i zobowiązania spółki, której był wspólnikiem, w tym m.in. zaległe zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej spółce. Będąc obecnie pracodawcą tych pracowników płaci za nich zaległe składki ZUS, naliczone w poprzednim okresie przez spółkę, w związku z czym składa zapytanie czy składki te może zaliczyć w ciężar kosztów obecnie prowadzonej działalności na własne nazwisko.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
W ramach prowadzonej działalności w spółce podatnik opodatkowany był w formie zasad ogólnych z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zatem wynagrodzenia zatrudnionych w tej firmie pracowników podlegały ujęciu w tejże księdze przychodów i rozchodów w kwocie brutto na podstawie listy płac lub innego dowodu, na którym pracownik potwierdza kwotę otrzymanego wynagrodzenia. Elementem wynagrodzenia brutto pracownika jest składka na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika, która podlega zaewidencjonowaniu wraz z całą kwotą brutto wynagrodzenia bez względu na to, czy została już odprowadzona przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też nie. Ta sama zasada dotyczy ewidencjonowania składek pracownika finansowanych przez pracodawcę, tzn. do kosztów uzyskania przychodów podlega również zaliczeniu ta część składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, która jest finansowana ze środków pracodawcy.
Zgodnie z powyższym opłacane obecnie przez podatnika zaległe składki do ZUS za pracowników zatrudnianych w spółce nie mogą stanowić kosztów obecnie uzyskiwanych przez niego przychodów z działalności prowadzonej na własne nazwisko. Brak jest bowiem związku pomiędzy tymi składkami a uzyskiwanymi obecnie przychodami podatnika.

Podobne interpretacje: