Drukuj

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wynagrodzenie prezesa spółki pełniącego funkcję na podstawie powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników, będącego jednocześnie udziałowcem spółki?

P o s t a n o w i e n i e

Stosownie do art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, odnośnie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia prezesa spółki, pełniącego funkcję na podstawie powołania Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników, będącego jednocześnie udziałowcem Spółki za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 30 września 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla członka zarządu, pełniącego funkcję prezesa Spółki (bez zawarcia umowy o pracę) powołanego Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników, będącego jednocześnie udziałowcem Spółki.

Art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W ww. piśmie Spółka przedstawiając swoje stanowisko, nie powołując podstawy prawnej, twierdzi, że wypłacone wynagrodzenie prezesowi Spółki, pełniącemu funkcję na podstawie powołania Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników (bez zawarcia umowy o pracę), będącego jednocześnie udziałowcem Spółki, będzie kosztem uzyskania przychodów.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznał, iż stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku znajduje uzasadnienie w przepisach prawa podatkowego.

Definicja kosztów uzyskania przychodów znajdująca się w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), określa w sposób generalny i ogólny, że kosztami takimi są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów. Zatem, podatnik ma prawo odliczyć od przychodów wszelkie faktycznie poniesione wydatki, o ile wykaże że ich poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na powstanie lub powiększenie przychodu. Ważne jest także, aby poniesiony wydatek nie znajdował się w katalogu wydatków, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy, tj. takich, których ustawodawca nie pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym wydatki związane z wynagrodzeniem wypłacanym członkowi zarządu, który jest jednocześnie udziałowcem Spółki należy analizować na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 16 ust. 1 pkt 38 wyżej cytowanej ustawy zawiera regulacje prawne odnośnie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów (...). Jednostronne świadczenie spółki na rzecz udziałowca jest to świadczenie, któremu nie odpowiada wzajemne świadczenie udziałowca na rzecz spółki, udziałowiec otrzymuje korzyść majątkową od spółki. W celu dokonania oceny charakteru świadczenia spółki i udziałowców niezbędne jest ustalenie, czy zaliczone w koszty uzyskania przychodów wydatki obejmujące wynagrodzenie na rzecz udziałowców związane były ze stosownym świadczeniem przez udziałowców na rzecz spółki , które wyeliminowałyby taką ocenę oraz czy umowa spółki przyznaje wspólnikom prawo do szczególnych korzyści lub obciążenia ich szczególnymi obowiązkami wobec spółki, które winny być, pod rygorem nieważności, określone w umowie spółki (art. 159 k.s.h.) m.in. może chodzić o obowiązek świadczeń niepieniężnych (art. 176 k.s.h.).Dopiero ustalenia w tym kierunku mogą ewentualnie prowadzić do wyeliminowania wydatków poniesionych na rzecz udziałowców – członków zarządu Spółki, będących udziałowcami, z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie zawarcie umowy o pracę z udziałowcem spółki nie wyklucza możliwości uznania wypłaconych wynagrodzeń za koszt uzyskania przychodów.Omawiany przepis art. 16 ust. 1 pkt. 38 lit. a nie ma zastosowania w rozpoznawanej sprawie, albowiem odnosi się on do wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, a zarząd spółki jest organem wykonawczym spółki z o.o. i nie został objęty dyspozycją wskazanego przepisu.

Ponadto w rozumieniu powyższych przepisów, aby wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi być analizowany indywidualnie pod względem związku przyczynowo-skutkowego między jego poniesieniem, a uzyskanym przychodem.

Warunkiem uzależniającym możliwość zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów stosownie do postanowień art. 9. ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest prowadzenie ewidencji rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), która w art. 20 ust. 2 zawiera zapis, że podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Biorąc wiec pod uwagę ww. przepisy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach stwierdza, iż wynagrodzenie wypłacane prezesowi Spółki, pełniącemu funkcję na podstawie powołania (bez zawarcia umowy o pracę), będącym jednocześnie udziałowcem Spółki, jeżeli mają związek z przychodami i nie stanowią jednostronnego świadczenia na rzecz udziałowca - będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów w Spółce.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w myśl przepisów art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: