Drukuj

Czy wierzytelność zaksięgowana do przychodów, od których odprowadzono podatki (VAT i dochodowy) jest kosztem uzyskania przychodów w zwiazku z wydaniem przez komornika dla firmy windykacyjnej (jako aktualnego wierzyciela w chwili wydawania postanowienia) postanowienia o bezskutecznej egzekucji oraz zwrotem wierzytelnosci Spółce na podstawie dokumentu Cesji Zwrotnej?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 30.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.06.2005 r.)

p o s t a n a w i a

uznać za prawidłowe stanowisko Spółki w przedmiocie problemu Nr 4 zawartego w przedmiotowym wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka podpisała z firmą zajmującą się windykacją należności Umowę Powierniczej Cesji Wierzytelności, w oparciu o którą przekazała, poprzez Cesję Wierzytelności i Praw, swoją trudną do odzyskania wierzytelność w celu jej ściągnięcia lub sprzedaży poprzez wystawienie jej na sprzedaż w internetowej Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności. Strony umowy ustaliły, że firma windykacyjna w przypadku gdyby nie udało się jej odzyskać całości wierzytelności ma obowiązek dokonania cesji zwrotnej powierzonej wierzytelności. Spółka powierzyła firmie windykacyjnej w oparciu o zawarte Umowy wierzytelność. Firma windykacyjna po wyczerpaniu możliwości działań polubownych przekazała przeciwko dłużnikowi sprawę do sądu. Sąd wydał nakaz zapłaty i klauzulę wykonalności na aktualnego wierzyciela, czyli firmę windykacyjną. Firma windykacyjna przekazała sprawę do egzekucji komorniczej, komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji, w którym jako aktualny wierzyciel występuje firma windykacyjna. Firma windykacyjna zgodnie z postanowieniami zawartej ze spółką Umowy Powierniczej Cesji Wierzytelności z uwagi na fakt, że nie udało się jej odzyskać wierzytelności, zwróciła ją poprzez dokonanie Cesji zwrotnej do pierwotnego jej właściciela, czyli Spółki.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Spółka pyta, czy biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowa wierzytelność została uprzednio zaksięgowana jako przychód oraz zostały odprowadzone od niego należne podatki (VAT i dochodowy) w oparciu o postanowienie o bezskutecznej egzekucji wydane przez komornika dla firmy windykacyjnej (jako aktualnego wierzyciela w chwili wydawania postanowienia przez komornika) oraz o dokument Cesji Zwrotnej może przedmiotową wierzytelność jako nieściągalną zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Zdaniem Podatnika, Spółka może przedmiotową wierzytelność jako nieściągalną zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Naczelnik II MUS po zapoznaniu się z przedstawionymi we wniosku okolicznościami stwierdza, co następuje:

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) za koszty uzyskania przychodów uznaje się wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. Z treści tego przepisu wynika, że aby uznać daną wierzytelność za koszt uzyskania przychodów musi mieć miejsce stwierdzenie jej nieściągalności udokumentowane postanowieniem o nieściągalności, wydanym przez organ postępowania egzekucyjnego.

W przedstawionym stanie faktycznym, na podstawie sądowego nakazu zapłaty, firma windykacyjna jako aktualny wierzyciel skierowała sprawę do egzekucji komorniczej, w wyniku czego zostało wydane przez komornika postanowienie o bezskutecznej egzekucji na cesjonariusza, czyli firmę windykacyjną będącą aktualnym wierzycielem dochodzonej wierzytelności. Z treści wniosku wynika, że Spółka oraz firma windykacyjna w zawartej umowie Powierniczej Cesji Wierzytelności i Praw ustaliły, że w przypadku nie odzyskania przez firmę windykacyjną całości wierzytelności będzie ona zobowiązana do dokonania cesji zwrotnej powierzonej wierzytelności do pierwotnego właściciela, czyli Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Naczelnik II MUS podziela stanowisko Spółki i stwierdza, że na podstawie ww. art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - uprzednio zarachowana przez Spółkę należność jako przychód należny - na podstawie postanowienia o bezskutecznej egzekucji, wydanego dla firmy windykacyjnej w oparciu o dokonaną w myśl zawartej umowy cesję zwrotną przedmiotowej wierzytelności z firmy windykacyjnej na Spółkę, przedmiotowa wierzytelność jako nieściągalna będzie stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik II MUS postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez pytającego. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podkreśla, że przy opracowywaniu niniejszego postanowienia nie poddano ocenie załączników do przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 236 § 2 i art. 239 w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa). Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł oraz po 0,50 zł od każdego załącznika - ustawa z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 60 ze zm.).

Podobne interpretacje: