Drukuj

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup broni gazowej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2005 r. uzupełnionym o podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy w dniu 05.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup broni gazowej - jest prawidłowe.

W dniu 22.09.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach wpłynął wniosek, w którym Firma przedstawiła stanowisko, iż wydatek poniesiony na zakup broni gazowej stanowi koszt uzyskania przychodu albowiem:świadczy ona usługi w zakresie automatyki przemysłowej na terenie kraju i poza jego granicami.

Pracownicy, którzy wykonują usługi pracują "na bardzo drogim sprzęcie komputerowym który zabierają ze sobą wyjeżdżając w podróż służbową". Ponieważ dwukrotnie doszło do kradzieży sprzętu w czasie trwania podróży służbowej firma planuje zakupić, do ochrony mienia, pistolet gazowy dostępny bez zezwolenia Policji. Pistolet ma być również wykorzystany do ochrony transportu gotówki z banku.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach dokonując oceny prawnej stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego stwierdza:

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) "Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1". Przepis art. 16 cyt. ustawy zawiera zamknięty katalog wydatków nie stanowiących z mocy ustawy kosztów uzyskania przychodów. Wśród wymienionych w tym artykule wydatków nie ma wydatków poniesionych na zakup wyposażenia zapewniającego ochronę mienia i ludzi.

Natomiast z treści ogólnej definicji kosztu podatkowego wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów pod tym jednakże warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem każdy wydatek wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego, bądź pośredniego związku z przychodem i racjonalności działania dla osiągnięcia konkretnego przychodu.

Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy i kierownicy jednostek organizacyjnych, w celu ochrony mienia - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, są obowiązani zapewnić co najmniej zabezpieczenie techniczne w formie odpowiednich pomieszczeń, pojazdów przystosowanych do przewożenia wartości pieniężnych czy drogiego sprzętu niezbędnego do wykonania usług poza siedzibą pracodawcy, a także innych środków w przypadku konieczności i zarazem możliwości transportu pieszego wartości pieniężnych, wydatki poniesione na ten cel, w tym na zakup broni gazowej, stanowią koszty uzyskania przychodu.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w powołanym na wstępie piśmie oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Podobne interpretacje: