Drukuj

Czy w sytuacji, gdy podatnik zaciągnie kredyt w złotych, przy jego spłacie zarówno w złotych jak i dolarach amerykańskich, nie powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 15 ust.1a oraz art. 12 ust.1 pkt 1 w/w ustawy?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.U z a s a d n i e n i e

Spółka wystąpiła o udzielenie informacji, czy skutki spłacania kredytu złotówkowego przeliczonego według wartości określonej w walucie obcej stanowi przychód i koszt podatkowy Spółki. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Strona zawarła umowę w dniu 07 lutego 2002r. z Bankiem Hipotecznym ?A? S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem ?B? S.A. z siedzibą w Krakowie, na mocy której otrzymała kredyt inwestycyjno-budowlany. Kwota kredytu została określona w dolarach amerykańskich. Kredyt został przeznaczony na spłatę dotychczasowego zadłużenia Spółki. Spłata rat kapitałowych następuje w złotych polskich, ale jako równowartość dolarów amerykańskich lub w dolarach amerykańskich, (które spółka posiada na rachunku dewizowym) zakupionych uprzednio u kredytodawcy na spłatę rat kredytowych (w przypadku spłat rat w USD nie występuje wypływ pieniędzy poza granice kraju). W wyniku zmian kursu dolara kwota spłaconych rat w złotych nie jest równa ich wartości z dnia zaciągnięcia kredytu. W oparciu o powyższy stan faktyczny Spółka zwraca się z pytaniem, czy powstała w ten sposób różnica dodatnia stanowi podatkowy przychód Spółki a różnica ujemna w takiej samej sytuacji stanowi koszt podatkowy dla Spółki.

Spółka nadmienia, iż znane są jej interpretacje, zgodnie z którymi:wskazane różnice kwot otrzymanego i spłaconego kredytu nie stanowią różnic kursowych określonych w art. 12 ust. 2a i w art. 15 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są wiec przychodami i kosztami podatkowymi z różnic kursowych;ewentualna spłata kredytu w kwocie większej w PLN, niż wcześniej uzyskana jest zaś traktowana jako wydatek na spłatę kredytu ? w ustawie wprost wymieniony jako nie stanowiący podatkowego kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),różnice te - jeśli są korzystne dla kredytobiorcy stanowią dla niego przychód podatkowy, jako wartość świadczenia uzyskanego w wyniku zwolnienia z długu (brak obowiązku spłaty części zaciągniętego kredytu).

Zdaniem Spółki, jeżeli w danej operacji nie byłoby kosztu podatkowego przy różnicy ujemnej, to nie należy również rozliczać przychodu podatkowego od różnicy dodatniej, uznając analogicznie, że powstałe różnice dodatnie w ostatecznym rozliczeniu kredytu denominowanego na dolary amerykańskie, stanowią także część wartości tego kredytu, wskazaną w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako kwotę niebędącą przychodem podatkowym. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j ? Dz. U. z 2000r Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik (art. 12 ust. 2a powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Definicję kosztów uzyskania przychodów określa art. 15 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik (art. 15 ust. 2a ustawy). Stosownie natomiast do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy podatkowej wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Analogicznie, otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), nie zalicza się do przychodów ? zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Z literalnego brzmienia powołanych przepisów wynika, że kwota kredytu zarówno w dacie jego zaciągnięcia jak i jego spłaty nie stanowi przychodów ani kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że zaciągnięcie kredytu oraz późniejszy jego zwrot na gruncie prawa podatkowego traktuje się jako zdarzenie podatkowo neutralne. Skutki w podatku dochodowym wywołują natomiast spłacone odsetki od kredytów, a w przypadku kredytu zaciągniętego i spłacanego w walucie obcej, także powstałe różnice kursowe od spłaconych rat kapitałowych kredytu, które są wynikiem wahań kursów walutowych w czasie. Różnice kursowe w rozumieniu podatkowym mogłyby powstać przy spłacie kredytu w walucie obcej, w sytuacji gdy wyniki przeliczeń na złote tej samej ilości waluty będą się różnić pomiędzy dniem zaciągnięcia kredytu, a dniem jego spłaty. Tylko do tak powstałych różnic kursowych mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania kosztów z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zaciągnęła kredyt denominowany w dolarach amerykańskich. Spłaty powyższego kredytu Spółka dokonuje zarówno w walucie polskiej (jako równowartości określonej sumy dolarów amerykańskich), jak i w dolarach amerykańskich. W umowach o kredyt denominowany strony umowy, w drodze wzajemnych uzgodnień, określają przelicznik walutowy, który ma na celu jedynie aktualizację wartości kredytu w stosunku do waluty obcej. Zastosowanie przelicznika waluty obcej, tj. denominacja kredytu, nie zmienia faktu, że kredyt ten nadal pozostaje kredytem złotówkowym.

W sytuacji, gdy podatnik zaciągnie kredyt w złotych, przy jego spłacie zarówno w złotych jak i dolarach amerykańskich, nie powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 15 ust.1a oraz art. 12 ust.1 pkt 1 w/w ustawy.

Różnice wynikające z przeliczenia wartości kredytu w dacie jego zaciągnięcia oraz w dacie spłat poszczególnych rat w stosunku do wskazanej w umowie wartości waluty obcej , nie stanowią też przychodów podatkowych w rozumieniu art. 12 ust.1 oraz kosztów uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy-Ordynacja podatkowa). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.(art. 236 §2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: