Drukuj

Czy faktury VAT z tytułu zaliczek na poczet zakupu towarów, wystawione w miesiącu grudniu 2005 r. (realizacja zakupu nastąpi w 2006 r.) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu grudniu 2005 r. ? Czy z kolei faktury VAT z tytułu zaliczek pobranych na poczet sprzedaży towarów, wystawione w miesiącu grudniu 2005 r. (realizacja sprzedaży nastąpi w 2006 r. można zaliczyć do przychodów miesiąca grudnia 2005 r. ?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie zakładania i sprzedaży stolarki budowlanej.W miesiącu grudniu 2005 r. tytułem zakupu towarów handlowych wpłaciła Pani zaliczki w wysokości 100% wartości zamawianego towaru, tj.: drzwi, ościeżnice, klamki. Na wyżej wymienione towary otrzymała faktury VAT - zaliczkowe. Towar ten sukcesywnie otrzymuje Pani w 2006 r. Ponieważ od klientów przyjęła Pani zaliczki na poczet wyżej wymienionych towarów w wysokości 100% wartości tych towarów wystawiła w miesiącu grudniu 2005 r. faktury sprzedaży VAT- zaliczkowe.

Pani zdaniem zaliczki zapłacone na poczet zakupu towarów oraz otrzymane na poczet sprzedaży w/w towarów, w momencie ich zapłaty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, jak również przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w momencie ich otrzymania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia, iż stosownie do przepisu art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.

Przepis ten stanowi o wpłatach, czy też należnościach na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonywane w następnych okresach. Będą to w szczególności zaliczki oraz zadatki.

Pojęcie zaliczki nie jest definiowane przez kodeks cywilny. Zaliczka jest częściowym świadczeniem dłużnika, wykonywanym przed spełnieniem świadczenia wzajemnego wierzyciela.

Wystawienie faktury VAT w związku z otrzymaniem zaliczki (zadatku) nie powoduje powstania przychodu, bowiem cyt. przepis wyraźnie wskazuje, że zaliczki (zadatki) nie są przychodem, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 cyt. ustawy, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wydatek z tytułu zaliczki wpłaconej kontrahentowi niewątpliwie wykazuje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiąganymi przychodami. Jednak należy zauważyć, że kwoty zaliczek na poczet dostawy towarów, które zostaną wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych, nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich wypłaty. Dopiero gdy zaliczka stanowić będzie zapłatę za wykonywane świadczenie, powstanie możliwość ujęcia tej kwoty w ciężar kosztów podatkowych.

Księgując ponoszone koszty, musi się Pani kierować zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z postanowienia §17 ust. 1 cyt. rozporządzenia wynika, iż niezależnie od stosowanej metody potrącania kosztów w czasie (kasowej czy memoriałowej) zapisu dotyczącego kosztu zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych dokonuje się nie wcześniej niż z dniem ich otrzymania oraz nie później niż w dniu przekazania do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe regulacje, należy stwierdzić, iż do czasu wykonania umowy przez kontrahenta i dostarczenia towarów na teren zakładu, nie może Pani odnieść w ciężar kosztów uzyskania przychodów wpłat dokonanych tytułem zaliczki za w/w towar.

Wobec powyższego, przedstawione w tym zakresie Pani stanowisko należy uznać - za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: