Drukuj

Pytanie dotyczy sposobu przekazania środków trwałych z firmy męża wnioskodawczyni do firmy wnioskodawczyni, gdy nie ma rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto ocenia jako nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku podatnika z dnia 20.12.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

UZASADNIENIEW dniu 22.12.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek z dnia 20.12.2005r., uzupełniony pismem z dnia 24.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, odnośnie zasad przekazania środków trwałych / 2 samochodów osobowych / z firmy męża wnioskodawczyni do firmy wnioskodawczyni.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że mąż wnioskodawczyni planuje zlikwidować swoją działalność gospodarczą. W związku z tym nastąpi przekazanie środków trwałych do firmy wnioskodawczyni, która prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni zaznacza, że "nie ma rozdzielności majątkowej z mężem".

Stanowisko wnioskodawczyni w sprawie przekazania środków trwałych z firmy jej męża jest następujące:Z uwagi na istniejącą między małżonkami wspólność majątkową wnioskodawczyni jest współwłaścicielem samochodów, które jej "mąż przyjął do środków trwałych swojej firmy". Protokołem likwidacji mąż wnioskodawczyni zlikwiduje te środki trwałe, a następnie wnioskodawczyni wprowadzi obydwa środki trwałe do ewidencji środków trwałych swojej firmy z wartością początkową uwzględniającą dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych.

Odpowiadając na pytanie wnioskodawczyni zauważyć należy, iż czynność przekazania środków trwałych z firmy męża wnioskodawczyni do firmy wnioskodawczyni nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych , gdyż nie jest żadną z czynności określonych w art.10 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.), zawierającym katalog źródeł przychodów.

Z treści wniosku wynika nadto, że między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Definicję wspólności majątkowej określa art. 31 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), który stanowi, że wspólność majątkowa między małżonkami powstaje z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmując przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową stanowią majątek osobisty każdego z małżonków.

Przepis art. 33 cyt. ustawy określający co stanowi osobisty majątek każdego z małżonków nie zalicza do majątku odrębnego przedmiotów służących do prowadzenia przedsiębiorstwa.Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie odnoszą się do przekazywania środków trwałych między małżonkami.

Natomiast przy ustalaniu wartości początkowej przejętych przez wnioskodawczynię środków trwałych należy zastosować przepisy art.22g ust.12 oraz ust.13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art.22g ust.12 w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia lub podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego.

Natomiast przepis art.22g ust.13 pkt 5 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychstanowi, iż ust.12 powołanego artykułu stosuje się odpowiednio w razie zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków - jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu).

Oznacza to zatem, iż wartość początkowa środka trwałego przejętego przez małżonka prowadzącego działalność winna zostać przyjęta w wysokości określonej w ewidencji małżonka przekazującego środek trwały bez pomniejszania o wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych przed przekazaniem, jak przyjmuje podatnik w swoim stanowisku.

W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Podobne interpretacje: