Drukuj

Czy na przełomie roku podatkowego można zmienić zasadę prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z metody kasowej na memoriałową i odwrotnie?

Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22.03.2006r. (data wpływu 24.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot. możliwości zmiany zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z metody kasowej na metodę memoriałową na przełomie roku podatkowego - za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik jest przedsiębiorcą indywidualnie prowadzącym działalność gospodarczą i rozliczającym się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Dla celów ustalenia prawidłowej wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i należnego podatku dochodowego prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy na przełomie roku podatkowego może zmienić zasadę prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z metody kasowej na memoriałową. Zdaniem podatnika taka zmiana jest możliwa, jednak tylko od początku roku podatkowego, a fakt dokonania zmiany nie wymaga informowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ogólna zasada w zakresie odliczania kosztów uzyskania przychodów wyrażona w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że koszty te są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Przepis ten formułuje "kasową" metodę zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia, a więc dokonania zapłaty. Odstępstwem od tej zasady jest określona w art. 22 ust. 5 metoda potrącalności kosztów, stosowana przez podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) zwana metodą "memoriałową". Nakazuje ona zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w roku podatkowym, którego wydatki te dotyczą. W przypadku stosowania tej metody potrącalne są także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Z treści tego przepisu wynika więc zasada, że koszty poniesione w celu uzyskania przychodów są potrącalne w roku podatkowym, w którym ten przychód wystąpił albo powinien wystąpić. Metoda memoriału może być również zastosowana przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, co wynika z art. 22 ust. 6 ustawy, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Generalną zasadą - w świetle powyższych przepisów - jest zatem stosowanie przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zasady kasowej. Ustawodawca przewidział jednak możliwość stosowania przez tych podatników zasady memoriałowej. Zmiana stosowanej metody może jednak nastąpić w momencie rozpoczęcia zapisów w księdze. Nie jest zatem możliwe aby podjęta przez podatnika decyzja o zmianie zasady księgowania kosztów została zrealizowana w trakcie roku podatkowego. Działanie takie byłoby bowiem niezgodne ze wspomnianymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że zapis powołanego wyżej art. 22 ust. 6 ustawy, formułuje warunek konieczny do spełnienia przez podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, który wybiera memoriałową zasadę ewidencjonowania kosztów. Otóż, podatnik ten jest zobowiązany do ciągłego stosowania tej metody w każdym roku podatkowym, w okresie na jaki zdecydował się prowadzić księgę w ten sposób. Konsekwencja w działaniu w tym zakresie musi objawiać się zatem w stosunku do wszystkich kosztów prowadzonej działalności gospodarczej a nie tylko wybranych pozycji, z wyjątkiem tych, co do których przepisy ustawy wskazują konieczność zarachowania ich w momencie poniesienia. Jeżeli warunek określony ww. przepisem nie zostanie przez podatnika spełniony, to stosuje się ogólną zasadę potrącalności kosztów czyli zasadę kasową.

Zdaniem tut. organu podatkowego w treści powołanych przepisów ustawodawca nie zawarł przeciwwskazań do ponownej zmiany metody księgowania z memoriałowej na kasową. Jeżeli więc podatnik podejmie decyzję o powrocie do generalnej zasady księgowania kosztów określonej w art. 22 ust. 4 ustawy to może ją zastosować o ile zmiana ta nastąpi od początku roku podatkowego.

Wszelkie zmiany w zakresie stosowanych metod księgowania nie wymagają zawiadomienia o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji

Interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny wynikający z zapytania oraz o stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Podobne interpretacje: