Interpretacje w temacie: Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Ścieżka aktualnego tematu

Rzecznikowi Praw Obywatelskich przysługuje na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 386 ze zm.) legitymacja prawna do wniesienia rewizji nadzwyczajnej, jeżeli uzna, że doszło do rażącego naruszenia prawa lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Inspektor kontroli skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi decyzją z dnia 23 września 1998 r., podjętą w wyniku kontroli dochodów osiągniętych w 1996 r. przez małżonków Barbarę i Piotra D., określił podatnikom zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. w kwocie 11.110,60 zł wraz z należnymi odsetkami od zaległości w kwocie 7.991,50 zł, a także należny podatek dochodowy w kwoc ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( DZ. U. nr 137, poz. 926 ze zmianami ) w związku z pismem z dnia 20.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. n ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 z 1994 r. ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem,symbolami matematycznymi,znakami graficznymi(literackie,publicystyczne,naukowe,kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, ...

Obniżenie podatku należnego

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.03 r., informuje: 1) Zgodnie z zapisem art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 14, poz. 176 ze zm.) "kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie ko ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r.) w sprawie księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pozostałych kosztów uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadz ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.02.2003 r. znak: EP/39/2003/461 skierowane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku - Kam. w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, tutejszy Urząd Skarbowy na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. wyjaśni ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie amortyzacji zakupionej na potrzeby firmy nowobudowanej stacji paliw - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że: Wszystkie składniki majątkowe używane w działalności gospodarczej o okresie użytkowania dłuższym niż rok i w ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Podstawą zar ...

Generowanie strony w 8 ms