Drukuj

Czy składka roczna na ubezpieczenie motocykla może być kosztem uzyskania przychodów jeśli motocykl został zakupiony jako środek transportu przydatny w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 za koszty uzyskania przychodów nie uważa się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Zgodnie z wyżej powołanym przepisem ograniczenie w zaliczeniu w koszty ubezpieczeń dotyczy wyłącznie samochodów osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.) motocykle należą do grupy 7 podgrupy 74 rodzaju 740, natomiast samochody osobowe należą do grupy 7 podgrupy 74 rodzaju 741, zatem są to dwa odrębnie klasyfikowane środki trwałe i niewłaściwe jest stosowanie interpretacji rozszerzającej powołane przepisy prawne.

W związku z powyższym podatnik ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu ubezpieczenie motocykla w całości, o ile oczywiście motocykl ten jest wykorzystywany do wykonywania działalności gospodarczej.

Podobne interpretacje: