Drukuj

Czy koszty, takie jak opłaty za poszczególne semestry studiów doktoranckich, opłata wstępna, inne obligatoryjne koszty wyznaczane przez Uczelnię, koszty materiałów dydaktycznych, koszty koniecznego udziału w tematycznych seminariach naukowych i inne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla biura rachunkowego, które wnioskodawczyni prowadzi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani L., przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 11 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 18 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z podjęciem studiów doktoranckich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z podjęciem studiów doktoranckich.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od roku 2003 wnioskodawczyni prowadzi jako osoba fizyczna indywidualną działalność gospodarczą. Podstawowym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z). Aktualnie usługowo prowadzi księgi rachunkowe wraz z całą kompleksową dokumentacją księgowo-podatkowo-ubezpieczeniową trzech różnych podmiotów. Od października bieżącego roku planuje rozpocząć niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym. Zapisując się na ww. studia zamierza wybrać spośród istniejących wydziałów - Wydział Finansów lub Wydział Zarządzania, które w szerokim stopniu są tematycznie związane z prowadzoną przez wnioskodawczynię działalnością księgową. W programie znajdą się takie przedmioty jak rachunkowość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty, takie jak opłaty za poszczególne semestry studiów doktoranckich, opłata wstępna, inne obligatoryjne koszty wyznaczane przez Uczelnię, koszty materiałów dydaktycznych, koszty koniecznego udziału w tematycznych seminariach naukowych i inne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla biura rachunkowego, które wnioskodawczyni prowadzi...

Zdaniem wnioskodawczyni wszelkie koszty, które zostaną poniesione w związku z rozpoczęciem, a następnie odbywaniem niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Finansów (lub na Wydziale Zarządzania) Uniwersytetu Ekonomicznego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Planowane studia poszerzą wiedzę zawodową z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii, prawa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Ich odbywanie przełoży się na jakość usług świadczonych przez wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a to z kolei winno mieć odbicie w wysokości uzyskiwanych przychodów. Dodatkowo ewentualny późniejszy tytuł doktora ekonomii stanowić będzie dla obecnych i przyszłych klientów gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Do stwierdzenia czy poniesione opłaty związane z podjętymi studiami mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rachunkowo-księgowych.Od października bieżącego roku planuje rozpocząć niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym na Wydziale Finansów lub Wydziale Zarządzania, które w szerokim stopniu są tematycznie związane z prowadzoną przez wnioskodawczynię działalnością księgową. W programie znajdą się takie przedmioty jak rachunkowość.Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż pomiędzy tematyką podjętych studiów doktoranckich a charakterem prowadzonej działalności gospodarczej istnieje związek przyczynowo-skutkowy, pozwalający zaliczyć wydatki związane z ww. studiami do kosztów uzyskania przychodów tejże działalności, pod warunkiem ich należytego udokumentowania.Jednocześnie zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie istnienia takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: