Drukuj

Czy należą się i w jakiej wysokości koszty uzyskania przychodów od ekwiwalentu dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku?

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu 29.06.2004 r.) w sprawie kosztów uzyskania przychodów od ekwiwalentu dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku udziela poniższej informacji:

W przedstawionej w piśmie sytuacji wynagrodzenie otrzymywane przez delegatów na zebranie przedstawicieli banku należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Powyższy przepis znajduje zastosowanie do należności nazwanych w zapytaniu ekwiwalentem dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust 1 cyt. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4 - 9 oraz art. 18 są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b. W myśl art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów określa się z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody z jednego z tytułów, określonego w art., 13 pkt 5, 7 i 9, uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu, rocznie koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć 1.840,77 zł. Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 2 pkt 1 koszty uzyskania przychodów, w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy wynoszą 102,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227,00 zł.

Kwotę pobranej zaliczki na podatek płatnicy zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 cyt. ustawy przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczka została pobrana na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, przesyłając równocześnie deklarację wg ustalonego wzoru (PIT-4). Ponadto na podstawie ust. 2 pkt 1 tego artykułu w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1 są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości dochodu sporządzone według ustalonego wzoru.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że stanowisko banku w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Podobne interpretacje: