Drukuj

Czy faktura korekta wystawiona w styczniu dotycząca telefonu zakupionego w miesiącu listopadzie, którego sprzedaż ujęto w kasie fiskalnej w miesiącu grudniu powinna być wprowadzona do księgi przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktury korekty, tj. w miesiącu styczniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2010 r. (data wpływu 20 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych. Ma podpisaną umowę z przedstawicielami dwóch firm. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową. Zakupu telefonów dokonuje na podstawie faktury zakupu, w której dostawca określa cenę jednostkową na 500 zł netto (Zainteresowana wprowadza ten koszt do kol. 10 księgi - zakup towarów handlowych). Jednocześnie zgodnie z terminem zapłaty określonym na fakturze dokonuje w danym miesiącu zapłaty za otrzymany towar. Z dostawcą telefonów ma podpisaną umowę, że z chwilą, gdy znajdzie nabywcę na ten telefon sprzedaje go za 1 zł (sprzedaż może nastąpić nawet po 3 miesiącach od daty nabycia - zakupu telefonów).

Wnioskodawczyni z nabywcą telefonu spisuje umowę kupna-sprzedaży, którą przekazuje do dostawcy telefonów, a samą sprzedaż ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Umowę kupna-sprzedaży telefonu przesyła do firmy, od której zakupiła telefon w cenie 500 zł. Po analizie dokumentów przesłanych do dostawcy telefonów otrzymuje fakturę korygującą, w której pierwotna cena zakupu 500 zł zostaje skorygowana do 1 zł, tj. o 499 zł.

Faktura korekta dotycząca telefonu komórkowego zakupionego np. w miesiącu listopadzie, sprzedanego w miesiącu grudniu, po weryfikacji dokumentów, zostaje wystawiona w miesiącu styczniu z jednoczesnym zwrotem różnicy kwoty (499 zł) wynikającej z faktury korekty na konto Zainteresowanej.

Pytanie Wnioskodawczyni dotyczy przełomu roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktura korekta wystawiona w styczniu dotycząca telefonu zakupionego w miesiącu listopadzie, którego sprzedaż ujęto w kasie fiskalnej w miesiącu grudniu powinna być wprowadzona do księgi przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktury korekty, tj. w miesiącu styczniu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ponieważ faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dacie wystawienia faktury, a faktura korygująca została wystawiona w związku z różnicą cenową jaka wynika z procedury sprzedaży ujętej w umowie o współpracy z dostawcą, faktura korygująca winna być ujmowana w dacie wystawienia faktury korekty, tj. w miesiącu styczniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy (…).

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Stosownie do treści § 12 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ww. rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach lub inne dowody wymienione w § 13 i § 14.

Zgodnie z § 17 ust. 1 cyt. rozporządzenia, zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

W myśl art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, (tj. podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów), uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Zauważyć należy, iż definicja momentu poniesienia kosztu zawarta w ww. art. 22 ust. 6b dotyczy wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów niezależnie od przyjętej metody ewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych. Innej definicji dnia poniesienia kosztu uzyskania przychodów w odniesieniu do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera.

Na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego korekty faktur zakupu są związane z różnicą cenową jaka wynika z procedury sprzedaży ujętej w umowie o współpracy z dostawcą. W takim przypadku, faktury korygujące należy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie ich wystawienia (w roku, w którym zostały wystawione faktury korygujące). W przedstawionej sytuacji pierwotna faktura prawidłowo bowiem dokumentowała cenę sprzedaży. Nieuzasadnione byłoby w tym przypadku dokonanie korekty wstecz, tzn. do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej.

Reasumując, faktura korekta wystawiona w styczniu dotycząca telefonu zakupionego w miesiącu listopadzie, którego sprzedaż ujęto w kasie fiskalnej w miesiącu grudniu, powinna być wprowadzona do księgi przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktury korekty, tj. w miesiącu styczniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: