Drukuj

Dotyczy zastosowania do umowy o dzieło z architektem - 50 % kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w odpowiedzi na złożone przez Pana zapytanie w sprawie 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębych przepisów informuje, że :

Jak wynika ze złożonego zapytania jest Pan architektem prowadzącym pracownię projektową na zasadach działalności gospodarczej i część prac zleca Pan osobom fizycznym , spisując z nimi umowy o dzieło.

W przypadku gdy architekt uzyskuje przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w warunkach określonych w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) tzn. wyłącznie od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej lub podmiotów gospodarczych i usługi w zakresie tej działalności wykonuje wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów oraz tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności, to przychodów tych - w świele rozwiązań przyjętych w wymienionej wyżej ustawie - nie traktuje się jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy, co pociąga za sobą określone skutki w zakresie omawianych przychodów.

Zgodnie bowiem z art. 41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w takim przypadku podmioty, na rzecz których zostały wykonane tego rodzaju usługi, są obowiązane pobierać zaliczki na podatek dochodowym w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy tzn. 20 % ( pkt 4 ) lub 50 % - gdy są to przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich ( pkt 3 ), oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. W konsekwencji zatem problem związany ze stosowaniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 % lub 50 % w przypadku działalności wykonywanej w warunkach określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprowadza się do stwierdzenia , czy konkretna działalność architekta w postaci, np. projektu architektonicznego ma charakter dzialalności twórczej, a więc czy jest przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1.08.2000 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904 ).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ustawa ta w art. 1 ust. 2 pkt 6 stanowi, że przedmiotem prawa autorskiego są również utwory architektoniczne i architektoniczno - urbanistyczne.

Użycie w art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych określenia " utwory " wskazuje, że dla zakwalifikowania określonego rezultatu działalności architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej ( np. projektu architektonicznego ) jako przedmiotu prawa autorskiego, konieczne jest spełnienie przesłanek utworu określonych w art. 1 ust. 1 tej ustawy. tzn. aby był przejawem działalności twórczej oraz miał indywidualny charakter. Tylko w razie spełnienia tych przesłanek przysługują architektowi - twórcy zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe, w szczególności zaś wynagrodzenie za korzystanie z utworu.

W omawianych przez Pana przypadkach, o ile działalność architektów bez uprawnień i studentów architektury wykonywana jest w warunkach określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie norma procentowa kosztów uzyskania przychodów, określonych w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy w wysokości 20 %.

Wykonanie dzieła przez architekta bez uprawnień lub studenta architektury, np. polegające na opracowaniu dokumantacji koncepcyjnej, budowlanej i sporządzeniu projektów wykonawczych nie uprawnia do samodzielnego podpisania wykonanego projektu zgodnie z odrębnymi przepisami o prawie budowlanym.

Jednocześnie nadmienić należy, że prowadzi Pan działalność gospodarczą samodzielnie a nie w formie spółki.

Podobne interpretacje: