Drukuj

W jakiej wysokości należy naliczyć koszty uzyskania przychodu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie dwóch różnych umów o pracę w jednym zakładzie oraz czy PIT-11 należy sporządzić dla pracownika z każdej umowy oddzielnie?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2005 r. znak: MP3.D.055-1/05 data wpływu (21.02.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 04.03.2005 r. znak MP3.D.0551-1/05 data wpływu (07.03.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21.02.2005 r. (data wpływu 21.02.2005 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym. Własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem wniosku uzupełnione zostało w dniu 07.03.2005 r.
Skierowane przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pytanie dotyczy:

W jakiej wysokości należy naliczyć koszty uzyskania przychodu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie dwóch różnych umów o pracę w jednym zakładzie oraz czy PIT-11 należy sporządzić dla pracownika z każdej umowy oddzielnie.
W piśmie uzupełniającym Jednostka przedstawiła własne stanowisko w tej sprawie, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - pracownik pozostający w kilku stosunkach pracy na podstawie odrębnych umów w jednym zakładzie pracy może mieć naliczone koszty uzyskania przychodu tylko z jednej umowy.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów przysługują (odlicza się je odrębnie) od przychodów uzyskanych z każdego stosunku zatrudnienia wymienionego w art. 12 ust. 1 ustawy (stosunek służbowy, stosunek pracy nakładczej, spółdzielczy stosunek pracy). Zasada ta obowiązuje wówczas, gdy wskazane stosunki zatrudnienia zostały zawarte przez jedną osobę z wieloma pracodawcami.
Podatnikowi przysługują zatem odrębne koszty uzyskania przychodów z każdego zakładu pracy, t. j., wtedy gdy pracownik pozostaje np.: w stosunku pracy z jednym zakładem i równocześnie w stosunku pracy z drugim zakładem, jak też w sytuacji, gdy w jednym zakładzie pracy pozostaje w stosunku służbowym a w drugim w stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczym stosunku pracy.
Pracownika, który zawarł z jednym (tym samym) zakładem pracy dwie lub więcej umów o pracę łączy z tym zakładem kilka stosunków pracy, w ramach których przysługują odrębnie urlopy z każdego stosunku pracy, prawo do uzyskania świadectwa pracy, a także mogą przysługiwać odrębne świadczenia, takie jak np. dodatki stażowe, odprawy emerytalne - co oznacza, że zawarcie każdej umowy traktowane jest jako odrębny stosunek pracy traktowany na równi z umowami zawartymi z różnymi zakładami pracy.

Mając powyższe na uwadze dla celów ustalenia kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyjąć, że z każdej odrębnej zawartej umowy o pracę przysługują koszty uzyskania przychodów, niezależnie od tego, czy są one zawarte z jednym czy kilkoma zakładami pracy.
Na podstawie powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że pracodawca dla celów podatkowych sumuje dochody pracownika z obydwu umów. Zatem, jeżeli dochody pracownika z dwóch umów o pracę przekroczą pierwszy próg skali podatkowej, pracodawca jest obowiązany pobierać zaliczkę przy zastosowaniu 30% stawki. Podwójnie uwzględniane przy poborze zaliczki koszty uzyskania przychodu pracodawca wykaże w rocznej informacji PIT-11. W zeznaniu rocznym, pracownik uzyskujący przychody z tytułu dwóch umów o pracę, będzie zobowiązany do ograniczenia kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1840.77 zł. W dacie wydania postanowienia w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących
- nie jest wiążąca dla podatnika /płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: