Drukuj

Czy w opisanej sytuacji przy sprzedaży akcji wartość nominalna będzie kosztem uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek


postanawia


uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 8.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej zaliczenia wartości nominalnej akcji jako kosztu uzyskania przychodów, jako prawidłowe.


UZASADNIENIE


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w maju 1999 r. objął Pan w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „X” Sp. z o.o. udziały w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej „Y" S.C. Spółka ta zmieniła nazwę na „XY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W sierpniu 1999 r. „XY” Sp. z o.o. została przekształcona w trybie działu XIII dawnego kodeksu handlowego w spółkę akcyjną „XY” S.A. w wyniku czego objął Pan w spółce akcyjnej akcje (o nominalnej wartości 50 zł za akcję) odpowiadające wartości posiadanych przeze mnie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. We wrześniu 2004 r. sprzedał Pan część akcji o wartości nominalnej 50 zł każda za średnią cenę 11,13 zł za akcję.

Zdaniem Pana w opisanej sytuacji, ma Pan prawo uznać za koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji ich wartość nominalną.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 134 poz. 1509), w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

  • nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że akcje objął Pan w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, których wartość wyceniono na podstawie opinii biegłych rewidentów wyznaczonych przez sąd rejestrowy w celu wyceny bilansowej udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym nominalną wartość sprzedanych akcji może Pan potraktować jako koszt uzyskania przychodów.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: