Drukuj

dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatami za gaz

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 14.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- w części dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatami za gaz
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.02.2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek ... o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek zawierał zapytania dotyczące momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków
1) z tytułu opłat za gaz,
2) za wywóz nieczystości oraz zużycie energii,
3) za wodę
4) wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodu.
W części dotyczącej zapytań od 2-4 wydano odrębne postanowienia.

Z wniosku wynika:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów jubilerskich oraz najmu i dzierżawy. Ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przy zastosowaniu zasad określonych w art. 22 ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik osiąga również dochody z tytułu rozliczeń za zużycie energii, ogrzewanie, dostawę wody oraz odprowadzanie nieczystości, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Podatnik otrzymał fakturę za gaz z Górnośląskiej Spółki Gazownictwa dotyczącą okresu od 30.11.2004r. do 31.12.2004r. wystawioną w dniu 04.01.2005r.. Większa część poniesionych kosztów związanych z opłatą za gaz została refakturowana na najemców (np. na podstawie umów z dnia 10.12.2003r. w dniu 10 01.2005r. w oparciu o fakturę z Górnośląskiej Spółki Gazownictwa wystawiono fakturę VAT nr 22/01/2005 za ogrzewanie za okres od 30.11.2004 do 31.12.2004 oraz fakturę VAT nr 24/01/2005 za zużycie gazu za okres od 30.11.2004r.- 31.12.2004r. z terminem płatności 31.01.2005r. Ponadto z wniosku wynika, iż rozliczenie ogrzewania dotyczy nie tylko wynajmowanych lokali, ale również pustostanów wykorzystywanych jako zaplecze firmy prowadzonej przez Podatnika.

Podatnik prosi o odpowiedź, czy prawidłowo wydatki związane z opłatami za zużycie gazu za okres od 30.11.2004 do 31.12.2004 według faktury VAT GSG sp z o.o. z dnia 04.01.2005r. uznano jako koszt uzyskania przychodu roku 2005r.

Stanowisko Podatnika:

Zgodnie z art. 22 ust.5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów objęte prowadzoną księgą przychodów i rozchodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Ustawa nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „okresu, którego dotyczą” ani też jak rozliczać wydatki na przełomie roku, jak również nie określa jak rozliczać koszty, których nie sposób jednoznacznie połączyć z danym przychodem. Natomiast w praktyce nie zawsze można ustalić jaka dokładnie część kosztów dotyczy roku 2004, a jaka roku 2005.

W oparciu o powyższy przepis biorąc pod uwagę fakt, iż większa część poniesionych kosztów została refakturowana na najemców tytułem świadczonych usług za ogrzewanie i gaz- faktura VAT z GSG sp. z o.o w Zabrzu z dnia 04.01.2005r. za zużycie gazu w okresie od 30.11.2004r. do 31.12.2004r. może stanowić koszt uzyskania przychodu roku 2005.

Stanowisko tut. organu podatkowego

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby określony wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione następujące warunki:
- wydatek został poniesiony przez Podatnika
- poniesiony wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością
- wydatek jest poniesiony w celu uzyskania przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów
- wydatek nie został zaliczony do katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionego w art. 23.

Zgodnie art. 22 ust.4 w/w ustawy, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust.5 i ust.6, są potrącane tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

W myśl ust.5, u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącane także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione.

Zgodnie z ust.6 w/w ustawy, zasada określona w ust.5 ma zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik przy zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów, stosuje metodę memoriałową określoną w art. 22 ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość zastosowania tej metody, w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów wynika z przepisu ust.6.

W celu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie konieczne jest dokonanie analizy kosztu w kontekście jego związku z konkretnym przychodem. Poniesione koszty, które można powiązać z konkretnym przychodem podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodów. Jeżeli między ponoszonymi kosztami, a przychodem występuje związek o charakterze pośrednim, to w przypadku trudności w ocenie, którego roku podatkowego koszty mogą dotyczyć –należy przyjąć, że dotyczą roku w którym przedmiotowe koszty zostały poniesione.

W opisanym stanie faktycznym, w związku z tym, iż wydatków dotyczących opłat za gaz nie można bezpośrednio powiązać z określonymi przychodami należnymi należy uznać, że wydatki te podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, a więc w 2005r.

Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko zajęte przez Podatniczkę we wniosku jest prawidłowe.

Pouczenie:

Udzielona interpretacja co do zakresu i stosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 14.02.2005r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego we wniosku.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, przysługuje zażalenie.
Zażalenie zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1, art. 220 i art.223 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Zażalenie, zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej, winno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej w wys. 5 zł (w znakach opłaty skarbowej).Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.
Otrzymują:1. Adresat2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie3. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie4. a/a

Podobne interpretacje: