Drukuj

dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatami za wywóz nieczystości oraz zużycie energii

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 14.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- w części dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatami za wywóz nieczystości oraz zużycie energii
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.02.2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek ... o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Wniosek zawierał zapytania dotyczące momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków
1) z tytułu opłat za gaz,
2) za wywóz nieczystości oraz zużycie energii,
3) za wodę
4) wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodu.
W części dotyczącej zapytań od 1,3 i 4 wydano odrębne postanowienia.

Z wniosku wynika:

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów jubilerskich oraz najmu i dzierżawy, osiągający również dochody z tytułu rozliczeń za zużycie energii, ogrzewanie, dostawę wody oraz odprowadzanie nieczystości, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, stosując zasady określone w art. 22 ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik otrzymał fakturę za wywóz nieczystości w miesiącu grudniu 2004r., wystawioną przez Eko-System w dniu 31.12.2004r. Podatnik obciąża najemców opłatami za wywóz nieczystości, opłaty te są ujmowane na fakturze wraz z czynszem. Przychód z tytułu należności z tytułu czynszu oraz w/w opłat powstał w terminie płatności określonym w fakturze wystawionej dla najemcy, tj. w dniu 10.12.2004r.

Ponadto Podatnik otrzymał fakturę wystawioną przez Górnośląski Zakład Energetyczny S.A. wystawioną w dniu 17.12.2004r. dotyczącą rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych za okres 11.10.2004-06.12.2004r., w której wyszczególniona jest opłata przesyłowa zmienna, opłata przesyłowa stała oraz abonamentowa. Ponadto opłaty za światło w piwnicy są uiszczane razem z czynszem.

Podatnik prosi o odpowiedź, czy prawidłowo wydatki związane z opłatami za wywóz nieczystości w miesiącu grudniu 2004r. wg faktury wystawionej przez Eko-System VAT w dniu 31.12.2004r. oraz zużycie energii wg faktury VAT wystawionej przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny z dnia 17.12.2004r., uznano za koszt uzyskania przychodu 2004r.

Stanowisko Podatniczki:

Zgodnie z art. 22 ust.5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów objęte prowadzoną księgą przychodów i rozchodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Ustawa nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „okresu, którego dotyczą” ani też jak rozliczać wydatki na przełomie roku, jak również nie określa jak rozliczać koszty, których nie sposób jednoznacznie połączyć z danym przychodem. Natomiast w praktyce nie zawsze można ustalić jaka dokładnie część kosztów dotyczy roku 2004, a jaka roku 2005.

Podatniczka uważa, iż faktura wystawiona przez Eko-System VAT w dniu 31.12.2004r. oraz faktura VAT wystawiona w dniu 17.12.2004r. przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny za zużycie energii może być zarachowana do kosztów miesiąca grudnia 2004r.

Stanowisko tut. organu podatkowego

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby określony wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione następujące warunki:
- wydatek został poniesiony przez Podatnika
- poniesiony wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością
- wydatek jest poniesiony w celu uzyskania przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów
- wydatek nie został zaliczony do katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionego w art. 23.

Zgodnie art. 22 ust.4 w/w ustawy, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust.5 i ust.6, są potrącane tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

W myśl ust.5, u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącane także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione.

Zgodnie z ust.6 w/w ustawy, zasada określona w ust.5 ma zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik przy zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów, stosuje metodę memoriałową określoną w art. 22 ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość zastosowania tej metody, w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów wynika z przepisu ust.6.

W celu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie konieczne jest dokonanie analizy kosztu w kontekście jego związku z konkretnym przychodem. Poniesione koszty, które można powiązać z konkretnym przychodem podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodów. Jeżeli między ponoszonymi kosztami, a przychodem występuje związek o charakterze pośrednim, to w przypadku trudności w ocenie, którego roku podatkowego koszty mogą dotyczyć –należy przyjąć, że dotyczą roku w którym przedmiotowe koszty zostały poniesione.

W opisanym stanie faktycznym, w związku z tym, iż wydatków dotyczących opłat za energię elektryczną nie można bezpośrednio powiązać z określonymi przychodami należnymi należy uznać, że wydatki te podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, a więc w 2004r. W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za wywóz nieczystości wg faktury za grudzień 2004r. wystawionej dla Podatnika w grudniu 2004r. tut. organ podatkowy podziela stanowisko Podatnika, która uważa, iż opłaty te winny być ujęte jako koszt podatkowy w 2004r.

Takie stanowisko, pozwala na jednolite ustalenie momentu potrącenia kosztów uzyskania przychodów wynikających z faktur dotyczących tzw. „mediów”.

Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko zajęte przez Podatnika we wniosku jest prawidłowe.

Pouczenie:

Udzielona interpretacja co do zakresu i stosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 14.02.005r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego we wniosku.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, przysługuje zażalenie.
Zażalenie zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1, art. 220 i art.223 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Zażalenie, zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej, winno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Zażalenie podlega opłacie skarbowej w wys. 5 zł (w znakach opłaty skarbowej).Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.
Otrzymują:1. Adresat2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie3. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie4. a/a

Podobne interpretacje: