Drukuj

Czy podatek od nieruchomości za 2004r. płacony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej należy zaliczyć do kosztów 2004 na podstawie składanej deklaracji do Wydziału Finansowego bez względu na datę jego zapłaty, czy też w tym przypadku obowiązuje zasada zawarta w art. 22 ust. 4 ustawy

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lutego 2005 roku (wpływ do Urzędu dnia 9 lutego 2005r.) sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwościami dotyczącymi momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości za 2004 rok płaconego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

postanawia

ocenić stanowisko Strony wyrażone w przedmiotowym wniosku jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny w sprawie:

Jest Pan wspólnikiem spółki jawnej działającej w … przy ul. …. Księgowość prowadzona jest na zasadach ogólnych . Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka stosuje metodę ewidencjonowania kosztów w okresie, w którym uzyskuje przychód związany z tym kosztem, co oznacza, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tak aby zaistniała współmierność kosztów z osiągniętymi przychodami.

W związku z powyższym w złożonym wniosku zawarto pytanie:

  • czy podatek od nieruchomości za 2004r. płacony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej należy zaliczyć do kosztów 2004 na podstawie składanej deklaracji do Wydziału Finansowego bez względu na datę jego zapłaty, czy też w tym przypadku obowiązuje zasada zawarta w art. 22 ust. 4 ustawy... Czyli podatek od nieruchomości staje się kosztem w momencie jego zapłaty...

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zdaniem Pana w wyżej opisanej sytuacji należy zastosować metodę przyporządkowania określonego kosztu roku 2004 (nie wydatku) do określonego przychodu uzyskanego w 2004r. Czyli podatek od nieruchomości jest kosztem 2004 roku bez względu na datę jego płatności.

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w przepisie art.22 ust.4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (metoda kasowa).

Oznacza to, iż wydatki stanowią koszt w dacie ich poniesienia bez względu na fakt jakiego okresu dotyczą.

Jednak ustawa wprowadza ustępstwa od tej zasady na rzecz metody memoriałowej. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 5 cyt. ustawy u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego, oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe, w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Natomiast stosownie do przepisu art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powyższa zasada ma również zastosowanie do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Z powyższego wynika, iż podatnik prowadzący księgę przychodów i rozchodów ma do wyboru dwie metody ewidencjonowania kosztów. Może ewidencjonować wydatki w momencie ich poniesienia lub w okresie, w którym uzyskuje przychód związany z danym kosztem. Ustawodawca zastrzegł jednak, że raz przyjęta metoda ewidencji kosztów powinna być stosowana konsekwentnie w każdym roku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w stosunku do wszystkich kosztów, a nie tylko do wybranych pozycji.

A zatem, w ocenie organu podatkowego w sytuacji, jeżeli spółka jawna, której jest Pan wspólnikiem stosuje metodę memoriałową ewidencjonowania kosztów, w/w koszt dotyczący podatku od nieruchomości za 2004 r. winien zostać zaewidencjonowany do kosztów uzyskania przychodu 2004 roku.

Odpowiedzi udzielono zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie z dnia 8 lutego 2005 roku (wpływ do Urzędu dnia 9 lutego 2005r.) i stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do treści art. 14 § 1 ustawy- Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta.

Zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.

Podobne interpretacje: